"Dämpfe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Dämpfevýpary

Beispieltexte mit "Dämpfe"

Explosive Dämpfevýbušné výpary
Dämpfe nicht einatmennevdechovat výpary
Dämpfe nicht einatmen (Absaugungeinschalten).Nevdechovat výpary (zapnoutodsávání).
gefährliche Flüssigkeiten und Dämpfenebezpečné kapaliny a páry,
Explosionsgefahr durch explosive Dämpfenebezpečí výbuchu výbušných výparů
Für brennbare Gase, Dämpfe und NebelS přítomností hořlavých plynů, výparů a mlhy
Emissionen (Strahlung, Gase, Stäube, Dämpfe usw.)Emise (záření, plyny, prach, páry atd.)
Heiße Schmelzkleber können giftige Dämpfe entwickeln.Z horkých tavných lepidel mohou unikat jedovaté výpary.
Explosionsfähige Gase, Dämpfe und Hybridgemische dürfen nicht abgesaugt werden!Je zakázáno odsávat výbušné plyny, výpary a hybridní směsi!
Gesundheitsschädliche und giftige Dämpfe mit einer geeigneten Absaug-einrichtung ins Freie absaugen und auf die Wirksamkeit der Absauganlage achten.Zdraví škodlivé a jedovaté páry odsávejte vhodným odsávacím zařízením mimo uzavřený prostor a kontrolujte účinnost odsávacího zařízení.
Verschmutzte optische Bauteile der externen Optik können durch erhöhte Absorption thermisch zerstört werden, dabei können Dämpfe sowie Staubpartikel entstehen, die nicht eingeatmet werden dürfen.Znečištěné optické součástky externí optiky mohou být tepelně zničeny v důsledku zvýšené absorpce; přitom mohou vnikat páry nebo se uvolňovat částečky prachu, které nesmí být vdechovány.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schalldämpfertlumič hluku
Geräuschdämpfertlumič hluku (technisch) / potlačovač šumu (elektronik)
Stoßdämpfertlumič
Pneumatik-Schalldämpferpneumatický tlumič hluku
Absaugungen für Mediumdämpfeodsávání výparů média
Auslegung von Pulsationsdämpferndimenzování pulzačních tlumičů
Es bilden sich die charakteristischen stechend riechenden AcroleindämpfeVyvíjejí se charakteristické dráždivé páry akroleinu
Luftauslas mit Schalldämpfer versehen.Vypouštění vzduchu opatřete tlumičem hluku.
Schalldämpfer an den DoppelmembranpumpenTlumič čerpadel s dvojitou membránou
Vereinzeler, Wippen, Anschlägen, Dämpfernoddělovačů, kyvných prvků, dorazů, tlumičů
Einsatz von Schalldämpfern an AbgaskaminenPoužívání tlumičů hluku na vyústění výduchů do ovzduší
Einsatz von Geräuschdämpfern für VentilatorenPoužívání tlumičů hluku u ventilátorů filtrů
Einatmen von Ölnebel- und –dämpfen vermeiden.Nevdechujte olejovou mlhu ani výpary.
Nennweite vergrößern oder Windkessel/Pulsationsdämpfer einbauenZvětšit jmenovitou šířku nebo nainstalovat větrník/tlumič pulsů