"Chlor" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Chlorchlor

Beispieltexte mit "Chlor"

Chlor von 55 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 72 gHT55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chlóru
Fluorchlorkohlenstoffe im Sinne von Unternummer 1C006a2 enthalten ausschließlich Kohlenstoff, Fluor und Chlor.Pro účely položky 1C006.a.2. obsahují chlorfluoruhlovodíky výhradně uhlík, fluor a chlor.
Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff für das Recycling von Chlor im Endgas bei der Chlorproduktion;použití tetrachlormethanu ke zpětnému získávání chloru z výstupního plynu při výrobě chloru;
Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron;použití tetrachlormethanu k vyloučení trichloridu dusíku při výrobě chloridu sodného a kaustické sody;
Mit entsprechenden Filtrationsfeinheit läßt sich auch ein gewisser Schutz vor chemischen Verunreinigungen erzielen (z.B. Spuren von Pestiziden, Chlor etc.).Volbou odpovídající jemnosti filtru je možno docílit i jisté ochrany proti chemickým nečistotám (např. stopovým množstvím pesticidů, chlóru atd.).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Polyvinylchloridpolyvinylchlorid
Chloridoxide und ChloridhydroxideChlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy
Chlormethyl-methylether (CAS-Nr. 107-30-2)Chlormethyl-methyl-éter (CAS č. 107-30-2)
Chloridischer hydrochemischer Grundwassertyp.Chloridový hydrochemický typ podzemní vody.
Chlorwasserstoff (Salzsäure); ChloroschwefelsäureChlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová
Polychlorierte Biphenyle (PCB)Polychlorované bifenyly (PCB)
Natriumchlorid und NatriumglycolatChlorid sodný a natrium-glykolát
Cobaltdichlorid (CAS-Nr. 7646-79-9)Chlorid kobaltnatý (CAS č. 7646-79-9)
Benzidindihydrochlorid (CAS-Nr. 531-85-1)Benzidindihydrochlorid (CAS č. 531-85-1)
Dimethylcarbamoylchlorid (CAS-Nr. 79-44-7)Dimethylkarbamoylchlorid (CAS č. 79-44-7)
Chloride: ≤ 200 mg/kg (als Chlor)Chloridy: ≤ 200 mg/kg (jako chlor)
Chlorwasserstoff, angegeben als HClChlorovodík vyjádřený jako HCl
Chloride und Chloridoxide des PhosphorsChloridy a chlorid-oxidy fosforu
Chloriertes Polyethylen, in Form von PulverChlorovaný polyethylen, ve formě prášku
Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeChlorderiváty acyklických uhlovodíků
Chlorantraniliprol sollte daher genehmigt werden.Proto je vhodné chlorantraniliprol schválit.
Chloridoxide und Chloridhydroxide von Kupfer und anderen MetallenOxychloridy a hydroxychloridy mědi a ostatních kovů
Kupferchlorophyll a: C55H72Cu N4O5Měďnatý komplex chlorofylu a: C55H72Cu N4O5
Paraffin, zu mindestens 70 % chloriertParafín se stupněm chlorace 70 % nebo více
Salz und reines Natriumchlorid; MeerwasserSůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
insgesamt mindestens 10 % KupferchlorophylleNe méně než 10 % celkových měďnatých komplexů chlorofylu
Genaue Dosierung des Fällmittels (Eisen-Chlorid)Přesné dávkování čiřicího prostředku (chlorid železitý)
ungesättigte Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeNenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků
Bromchlordifluormethan, Bromtrifluormethan oder Dibromtetrafluorethan enthaltendObsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo dibromtetrafluorethany