"Cashflow" auf Tschechisch


Cashflowcash flow


Beispieltexte mit "Cashflow"

Cashflow auf dem freien MarktPeněžní tok na volném trhu
Cashflow — Index (2008 = 100)Peněžní toky – Index (2008 = 100)
Cashflow aus operativen TätigkeitenPeněžní tok z provozních činností
Cashflow (eigene Marken und Einzelhandelsmarken) (in EUR)Peněžní tok (výrobky pod vlastní značkou a pod značkou maloobchodníků) (v EUR)
Gewinn nach Steuern und CashflowZisk po zdanění a peněžní tok.
Module — Rentabilität und CashflowModuly – ziskovost a peněžní tok
Rentabilität, Kapitalrendite und CashflowZiskovost, návratnost investic a peněžní tok
Wertbeurteilung auf der Grundlage des diskontierten CashflowStanovení hodnoty na základě diskontovaných peněžních toků
die Auswirkungen dieser Anteile auf seine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie seinen Cashflow.dopady těchto podílů na její finanční pozici, finanční výkonnost a peněžní toky.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Hierzu gehörten sowohl bestehende als auch zukünftige Aufträge während des 10-jährigen Zeitraums des diskontierten Cashflow.To zahrnovalo stávající i budoucí zakázky v průběhu 10letého období diskontovaných peněžních toků.
Auch der Cashflow verschlechterte sich deutlich.Peněžní tok též významně poklesl.
Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage)Zisk po zdanění a peněžní tok (na konsolidovaném základě).
Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage): …Zisk po zdanění a peněžní tok (konsolidované údaje): …
Kapitalrendite und Cashflow entwickelten sich in diesem Zeitraum ebenfalls negativ.Návratnost vloženého kapitálu a peněžní toky měly v tomto období také negativní vývoj.
Folglich verringerte sich im Bezugszeitraum der Cashflow bei der gleichartigen Ware.Peněžní tok u obdobného výrobku tedy v průběhu posuzovaného období poklesl.
Ein Großteil der Investitionen konnte zudem mit selbst erzeugtem Cashflow finanziert werden.Navíc velká část investic mohla být financována z vlastních vytvořených peněžních toků.
Die so erzielte Rentabilitätssteigerung kam auch in einem verbesserten Cashflow zum Ausdruck.Vyšší ziskovost se projevuje rovněž v lepším peněžním toku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Cashflow, Investitionen und KapitalrenditePeněžní tok, investice a návratnost investic
Cashflows kurzfristiger Forderungen werden nicht abgezinst, falls der Abzinsungseffekt unwesentlich ist.Peněžní toky vztahující se ke krátkodobým pohledávkám nejsou diskontovány, pokud je účinek diskontování nevýznamný.
Gewinn nach Steuern und Cashflow: …Zisk po zdanění a peněžní tok: …
Zukünftige Cashflows aus dem übertragenen PortfolioBudoucí peněžní toky z převedeného portfolia
Rentabilität, Cashflow, Investitionen und KapitalrenditeZiskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic
Sind die Rechte auf Cashflows aus dem Vermögenswert ausgelaufen?Vypršela práva na peněžní toky z aktiv?
die Periode, für die das Management Cashflows prognostiziert hat.období, pro které vedení vytvořilo projekci peněžních toků.
Umlaufmittel (wie z. B. Vorfinanzierung, Lückenfinanzierung, Cashflow, Kreditlinien).pracovní kapitál (jako je průběžné financování, finanční prostředky na pokrytí nedostatečného vlastního kapitálu, hotovostní toky, úvěrové linky).
Rentabilität, Cashflow, Investitionen, Kapitalrendite, Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und LöhneZiskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic, schopnost získat kapitál a mzdy