"Bosnien" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

BosnienBosna

Beispieltexte mit "Bosnien"

Bosnien und HerzegowinaBosna a Hercegovina
Bosnien und Herzegowina (Banja Luka)Bosna a Hercegovina (Banja Luka)
Die Operation ist Teil einer eng koordinierten Präsenz der EU in Bosnien und Herzegowina.Operace je součástí úzce koordinované přítomnosti EU v Bosně a Hercegovině.
Versender (Name und vollständige Anschrift)ZEUGNIS Nr. 0000 Original BOSNIEN UND HERZEGOWINA2.Odesílatel (celé jméno a adresa)OSVĚDČENÍ č. 0000 originál BOSNA A HERCEGOVINA2.
über die Einleitung der militärischen Operation der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowinao zahájení vojenské operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině
Verbesserung der Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina und Kroatien bei der Erleichterung der Rückkehr.Posílit spolupráci s Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem za účelem jejich navrácení.
Weiterhin Gewährleistung des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen innerhalb Bosnien und Herzegowinas.Pokračovat v zajištění volného pohybu zboží a služeb v rámci Bosny a Hercegoviny.
Diese Operation ist Teil des allgemeinen Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK) in Bosnien und Herzegowina.Tato operace je součástí celkové mise EBOP v Bosně a Hercegovině.
Insbesondere Verabschiedung und Durchführung von Rechtsvorschriften über den Rückführungsfonds von Bosnien und Herzegowina.Zejména vypracovat, přijmout a uplatňovat právní předpisy o financování návratu uprchlíků do Bosny a Hercegoviny.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Grundlagen für das Mandat des EU-Sonderbeauftragten sind die politischen Ziele der EU in Bosnien und Herzegowina.Mandát zvláštního zástupce EU je založen na cílech politiky EU v Bosně a Hercegovině.
Der Rat gewährleistet eine höchstmögliche Kohärenz und Effizienz der Maßnahmen der EU in Bosnien und Herzegowina.Rada zajistí maximální soudržnost a účinnost úsilí EU v Bosně a Hercegovině.
zur Änderung des Beschlusses 2011/173/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Bosnien und Herzegowinakterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Darüber hinaus kommt Bosnien und Herzegowina für Finanzierungen aus Mehrländerprogrammen und horizontalen Programmen in Betracht.Kromě toho bude mít Bosna a Hercegovina přístup k financování z programů pro více zemí a horizontálních programů.
unbeschadet der Gemeinschaftszuständigkeit für die politische Gesamtkoordination der EU-Politik in Bosnien und Herzegowina Sorge zu tragen;podporovat celkovou politickou koordinaci EU v Bosně a Hercegovině, aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství;
Wahlvorbereitung Bosnien und Herzegowina sollte die volle organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Kommunalwahlen 2004 übernehmen.Příprava voleb Bosna a Hercegovina by měla převzít plnou organizační a finanční odpovědnost za obecní volby v roce 2004.
Einführung eines einzigen, in ganz Bosnien und Herzegowina anerkannten Systems für die Eintragung von Unternehmen. (Empfehlung der Durchführbarkeitsstudie)Vytvořit jednotný podnikatelský registrační systém, jež bude uznán v celé Bosně a Hercegovině. (Doporučení studie proveditelnosti)