"Biomasse" auf Tschechisch


Biomassebiomasa


Beispieltexte mit "Biomasse"

Energieerzeugung aus Biomassevýroba energie z biomasy
sonstige Kraftstoffe aus cellulosehaltiger Biomasse.jiná paliva získaná z celulózové biomasy.
Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.Rašelina, lignit ani fosilní části směsných paliv či materiálů se za biomasu nepovažují.
die Anzahl der Anlagen der Kategorien A, B und C, die Biomasse verwenden;počet zařízení kategorie A, B a C používajících biomasu,
Mengen der verbrannten Biomasse (in TJ) bzw. der in Prozessen eingesetzten Biomasse (in t oder Nm3);množství spálené biomasy vyjádřené v TJ nebo biomasy použité v procesech vyjádřené v t nebo Nm3;
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

bezifferbare Vorgaben wie die fischereiliche Sterblichkeit und/oder die Biomasse des Laicherbestands;vyčíslitelné cíle, jako jsou míra úmrtnosti způsobená rybolovem nebo biomasa reprodukující se populace;
zu Diesel äquivalente Kraftstoffe aus erneuerbarer Biomasse einschließlich Pflanzenöl und Tierfetten,palivo, které je ekvivalentem nafty, získané z obnovitelné biomasy včetně rostlinného oleje a živočišného tuku,
Butanol oder andere Alkohole, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse undbutanol nebo jiné alkoholy vyráběné přeměnou organické hmoty z obnovitelné biomasy, a dále
Weitgehend aus Methan und Kohlendioxid bestehendes Gas, das durch anaerobe Verstoffwechselung von Biomasse gebildet wird.Plyn skládající se převážně z metanu a oxidu uhličitého, který vzniká při anaerobním rozkladu biomasy.
Umfasst den endgültigen Gesamtenergieverbrauch der Haushalte aus allen Energiequellen (einschließlich Biomasse und Stromverbrauch) (Quelle: Energiebilanz).Zahrnuje celkovou konečnou spotřebu domácností ze všech zdrojů energie (včetně spotřeby biomasy a elektrické energie). (zdroj: energetická bilance)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Enthält das gemessene Abgas Gas aus Biomasse?Obsahují naměřené spaliny biomasu?
Sonstige (Biomasse, Fernwärme/Fernkühlung usw.)jiné (biomasa, ústřední vytápění/chlazení atd.)
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilStanovení podílu biomasy a fosilní části
Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-Brennstoffen,spalování fosilních paliv a/nebo paliv z biomasy;
Biogas, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse,bioplyn vyráběný přeměnou organické hmoty z obnovitelné biomasy,
Verteilung, Abundanz, Biomasse, Rekrutierung für Zielart Kabeljau und andere ArtenRozšíření, výskyt, biomasa, doplňování plánovaných druhů tresky a ostatních druhů
Artikel 39 gilt entsprechend für die Bestimmung des Biomasseanteils eines Treibstoffgemischs.Pro stanovení podílu biomasy směsného paliva se přiměřeně použije článek 39.