"Bestand" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Bestandpopulace

Beispieltexte mit "Bestand"

Bestand permanent belegter Wohnungen.Množství trvale obydlených bytových jednotek.
Bestand am Ende des Berichtszeitraums;zůstatky ke konci období a
Die PPP-Einrichtung prüft die Übereinstimmung der Bestandsverzeichnisse mit dem tatsächlichen Bestand.Subjekt PVSS ověřuje shodu mezi inventárními soupisy a skutečností.
Die Unionseinrichtung prüft die Übereinstimmung der Bestandsverzeichnisse mit dem tatsächlichen Bestand.Subjekt Unie ověřuje, zda zápisy v inventárním soupisu odpovídají skutečnosti.
Der Luftstützpunkt Lista wurde zu einer Zeit verkauft, als nur beschränktes Interesse an dieser Art von Immobilie bestand.Letecká základna Lista byla prodána v době, kdy existoval omezený zájem o tento druh nemovitostí.
Durchschnittlicher Bestand (Spalte A)Průměrný stav (sloupec A)
Auswahl Bestand zum ungeplanten AuslagernVýběr zásob k neplánovanému vyskladnění
Erstens bestand das Kartell nur bis längstens 2007.Zaprvé, kartel přestal fungovat nejpozději v roce 2007.
Durchschnittlicher Bestand (nur für Spalte A zu erfassen)Průměrný stav (uvede se pouze ve sloupci A)
Die Risikoabschirmung bestand aus zwei separaten Garantien:Tyto záruky byly schváleny rozhodnutím z května 2009 [15]. Záruku na pokrytí rizik tvořily dvě samostatné záruky:
Fangmengen/Anlandungen je Fischereifahrzeug, Bestand und Fanggerät,Úrovně odlovů/vykládek rozdělené podle rybářských plavidel, populací a lovných zařízení,
Der durchschnittliche Bestand wird auf zwei Dezimalstellen angegeben.Průměrný stav se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kraftfahrzeugbestandautomobilový park
Schienenfahrzeugbestandželezniční park
Pflanzenbestandrostlinné zdroje
Tierbestandživočišné zdroje
Bodenbestandpůdní zdroje
Bestandteile des TransaktionswertsPoložky převodní hodnoty
Boden und KohlenstoffbestandPůda a zásoby uhlíku
Umstellung des Viehbestandspřemístění stáda
Hauptbestandteil ist Eugenol.Hlavní složkou je eugenol.
Datenstabilität — BestandsdatenStabilita dat – stavová data
Grundbestandteile von KlemmfittingsČásti kompresních fitinek
Einrichtung von BestandsauffüllungsgebietenZřízení oblastí na obnovu rybích populací
Bestandteile des integrierten SystemsPrvky integrovaného systému
Bestandteile mit allen folgenden Eigenschaften:součásti, které splňují všechny tyto podmínky:
Bestandteile aus poliertem Edelstahl oder Titan,součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;
Bestandsschutz für Instrumente der staatlichen BeihilfeZachování právních účinků nástrojů státní podpory
Bestandsgrößen in Bezug auf Forderungen und VerbindlichkeitenSoubor finančních aktiv a závazků
Bestandteile des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit"Složky cíle Evropská územní spolupráce
Bestandteil einer geologischen Einheit mit unbestimmter Bedeutung.Část geologické jednotky, jejíž role není specifikována.
Wechselkurs und maßgeblicher TatbestandSměnný kurz a rozhodná skutečnost
Wenn beide Prüfungen bestanden.Vyhověl-li oběma zkouškám.
unbestimmte Rolle des Bestandteilsnespecifikovaná role části
Die Bestandteile einer BarwertbemessungKomponenty stanovení současné hodnoty
durchschnittlicher Kassenbestand je Monat;průměrně měsíčně držená hotovost,
Färbender Grundbestandteil ist Anthocyanin.Barevným základem je anthokyan.
Arbeitskräftebestand mit zwei Dezimalstellen.jednotky pracovní síly na dvě desetinná místa.
Regionale Zusammenarbeit bei BestandserhaltungsmaßnahmenRegionální spolupráce v oblasti opatření pro zachování zdrojů