"Beobachter" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Beobachterpozorovatel

Beispieltexte mit "Beobachter"

Beobachter haben keinen Zugang zu vertraulichen Informationen über einzelne Institute.2 Pozorovatelé nemají přístup k důvěrným informacím týkajícím se jednotlivých institucí.
Beobachter haben keinen Zugriff auf vertrauliche Informationen über einzelne Institute.Pozorovatelé nemají přístup k důvěrným informacím týkajícím se jednotlivých institucí.
Der Beobachter hat folgende Aufgaben:Pozorovatel vykonává tyto úkoly:
Rr Empfänger, Beobachter oder MessvorrichtungRr příjemce, pozorovatel nebo měřicí zařízení
Der Beobachter wird wie ein Offizier behandelt.S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem.
Die Kommission kann Beobachter zur Teilnahme an der Besichtigung einladen.Komise může k účasti na opakované návštěvě přizvat pozorovatele.
Das Forum kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.Fórum může na svá zasedání zvát experty a pozorovatele.
Ein Vertreter des Generalsekretärs/Hohen Vertreters nimmt an den Ausschusssitzungen als Beobachter teil.Zástupce generálního tajemníka, vysokého představitele se účastní schůzí výboru jako pozorovatel.
Kann die zuständige Behörde die nationale Akkreditierungsstelle bei deren Akkreditierungstätigkeiten als Beobachter begleiten?Může příslušný orgán doprovázet vnitrostátní akreditační orgán při provádění akreditačních činností jako pozorovatel?

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pilotinspektions- und -beobachterprogrammePilotní programy inspekcí a pozorování
Ein- und Ausschiffung des BeobachtersNalodění a vylodění pozorovatele
für jeden Beobachtersitz im Cockpit,na každém sedadle pozorovatele umístěném v pilotním prostoru;
Aufnahme von Mitgliedern und BeobachternPřijímání členů a pozorovatelů
Ausbildung von Beobachtern und Inspektoren;odborný výcvik pozorovatelů a kontrolorů,
Unterschrift des ICCAT-Beobachters (gegebenenfalls).Podpis pozorovatele ICCAT (je-li přítomen):
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusSchválení žádosti o přistoupení a status pozorovatele
Durchführung von Pilotkontroll- und -beobachterprogrammen;prováděním pilotních inspekčních a pozorovatelských programů,