"Benutzer" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Benutzeruživatel

Beispieltexte mit "Benutzer"

Benutzer bearbeiten Für bereits angelegte Benutzer sind mehrere Funktionen verfügbarUpravit uživatele Již založení uživatelé mají k dispozici několik funkcí
Benutzer löschen Nicht mehr benötigte Benutzer können mit der Schaltfläche [Löschen] gelöscht werden.Vymazat uživatele Pomocí grafického tlačítka [Vymazat] lze vymazat již nepotřebné uživatele.
Benutzer anlegen Wenn Sie den Eintrag Neuer Benutzer in der Baumstruktur auswählen, erscheint ein leerer Dialog, in dem nur die Gruppe vorgegeben wird.Založit uživatele Zvolíte-li ve stromové struktuře položku Nový uživatel, objeví se prázdný dialog, ve kterém je zadána pouze skupina.
Benutzer sperren und freigeben Ist die Gültigkeitsdauers einen Benutzer-Accounts abgelaufen, kann es mit den Funktionen "sperren" und "freigeben" wieder aktiviert werden.Zablokovat a uvolnit uživatele Po uplynutí doby platnosti uživatelského účtu jej lze pomocí funkcí "zablokovat" a "uvolnit" opět aktivovat.
Zugänglichkeit für alle BenutzerDostupnost pro všechny uživatele
Desweiteren können hier die BenutzerDále je zde možné provádět správu uživatelů
das Risiko hierfür trägt der Benutzer.riziko nese samotný uživatel.
Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.Příslušné riziko nese výhradně uživatel.
Sicherheitstechnische Hinweise für den BenutzerBezpečnostně technické informace pro uživatele
Aufruf des Dialogs Passwort ändern zur Zuweisung eines neuen Kennworts für den betreffenden BenutzerOtevření dialogu Změna hesla k přidělení nového hesla tomuto uživateli
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht / das Risiko hierfür trägt der Benutzer.Za výsledné škody výrobce neručí / riziko nese samotný uživatel.
Taste OK; Benutzer ist angemeldetTlačítko OK; uživatel je přihlášen
Der aktive Benutzer wurde abgemeldet.Aktivní uživatel byl odhlášen.
Benutzerverwaltung / Benutzer anmeldenSpráva uživatelů / Přihlášení uživatele
Gruppe, welcher der Benutzer angehörtSkupina, jejíž členem uživatel je
UserAdmin kann weitere Benutzer eintragenUserAdmin může do systému zadávat další uživatele
Das PopUpFenster Benutzer anmelden" öffnet sich.Otevře se kontextové okno s názvem Přihlášení uživatele".
Bei Maschinenauslieferung sind folgende Benutzer hinterlegtPři dodávce stroje jsou uloženi následující uživatelé

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Benutzerverwaltungspráva uživatelů
Benutzerhandbuchuživatelská příručka
Benutzerunterstützungpodpora uživatele
Internetbenutzeruživatel internetu
EDV-Benutzeruživatel výpočetní techniky
Ihr gewünschter BenutzernameVaše požadované uživatelské jméno
Benutzername und Passwort eingebenzadejte uživatelské jméno a heslo
Benutzername und Passwort eingeben.Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Benutzername und/oder Kennwort ungültig.Neplatné uživ. jméno a/nebo heslo.
Benutzerinformation und Erklärung der SymboleInformace pro uživatele a vysvětlení symbolů
Geheimes Kennwort des BenutzersTajné heslo uživatele
Name des Benutzers (in Langform)Jméno uživatele (v dlouhém tvaru)
Taste zum Anmelden des BenutzersTlačítko pro přihlášení uživatele
Wechsel in den Dialog BenutzerverwaltungPřechod do dialogu "Správa uživatelů"
Zuordnung von Benutzergruppen zu BenutzernPřiřazení skupin uživatelů k uživatelům
Das EingabeFenster Benutzeranmeldung öffnet sich.Otevře se okno s názvem Přihlášení uživatele, do kterého se zadávají potřebné údaje.
Das PopUpMenü Benutzerverwaltung" wird geöffnet.Tím se otevře kontextová nabídka Správa uživatelů".