"Behebung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Behebungnáprava

Beispieltexte mit "Behebung"

Behebung von Störungen an der ElektroanlageOdstraňování poruch na elektrické soustavě
Behebung einer beträchtlichen Störung im WirtschaftslebenNáhrada za vážnou poruchu v hospodářství
Störungen und deren BehebungPoruchy a jejich odstraňování
Tabelle Störung, Ursache und BehebungTabulka Porucha, příčina a odstranění
Tabelle Störung, Urasche und deren BehebungTabulka Porucha, příčina a její odstranění
Der Hilfetext umfasst die Abschnitte Beschreibung, Ursache und Behebung.Text nápovědy obsahuje odstavce "Popis poruchy", "Příčina" a "Odstranění".
Zeitpunkt der Behebung der Störung (Datum und Uhrzeit)Okamžik odstranění poruchy (datum a čas)
Hinweise zur Vorgehensweise bei der Behebung der StörungPokyny k postupu při odstraňování poruchy
Der Anweisungsbefugte trifft geeignete Maßnahmen zur Behebung dieser Probleme.Schvalující osoba přijímá opatření k řešení těchto problémů.
Es soll zur Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung solcher Fälle von Nichteinhaltung führen.Výsledkem procesu musí být zavedení opatření, jimiž se takovéto případy nesouladu odstraní.
Eine Beschreibung des Verfahrens, das von Fahrzeughaltern zur Behebung der Mängel anzuwenden ist.Popis postupu, který mají majitelé vozidel použít, aby dosáhli nápravy neshodnosti.
Dies könnte Verfahren zur Aufdeckung, Verhinderung und Behebung von Interessenkonflikten einschließen.Mezi tyto prostředky by mohly patřit postupy pro odhalování, prevenci a nápravu střetu zájmů.
Störungsermittlungen und Behebung müssen von Hand oder mit Hilfsmitteln ohne Gefährdung möglich sein.Při pátrání po příčině poruchy a jejím odstraňování ať už ručně anebo s použitím potřebných pomůcek nesmí hrozit žádné nebezpečí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fehlersuche und -behebung sowieVyhledávání poruch a oprava závad
Bediener muss Maßnahmen zur Fehlerbehebung selbstständig duchführen.Obsluha musí samostatně přijmout opatření k odstranění indikované chyby či vady.
Zeitdauer zwischen Eintritt und Behebung der Störung (bzw. als Summe in der gruppierten Liste)Doba trvání mezi výskytem a odstraněním poruchy (resp. jako součet ve skupinovém seznamu)
Die hier angezeigten Werte werden benötigt, wenn der Service zur Fehlerbehebung hinzugezogen wird.Hodnoty zde zobrazené jsou potřeba v případech, kdy se přivolává servis, jehož úkolem je odstranit nějakou chybu či závadu.
-Erkannte Unregelmäßigkeiten, Störungen oder Schäden schriftlich festhalten und Fehlerbehebung veranlassen.-Zjištěné nesrovnalosti, poruchy či poškození zapište a postarejte se o jejich odstranění.
Insbesondere mit EDDHSA chelatisiertes Eisen wird zur Behebung von Eisenmangel und von Eisenmangelchlorose verwendet.Zejména železo v chelátu s EDDHSA se používá k nápravě nedostatku železa a odstranění chlorózy.
Die Störungsbehebung an den einzelnen Stationen sind in der entsprechenden Bedienungsanleitung der Komponente beschrieben.Odstranění poruch jednotlivých stanic je popsáno v odpovídajících návodech k obsluze komponent.