"Behandlung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Behandlungléčba

Beispieltexte mit "Behandlung"

Behandlung von ÄnderungsanträgenProjednávání pozměňovacích návrhů
Behandlung der KreditrisikoanpassungPostup úpravy o úvěrové riziko
Behandlung erwarteter VerlustbeträgeZacházení s výší očekávané ztráty
Behandlung nachhaltiger Beschaffungen,udržitelné zadávání zakázek;
Behandlung unbeurteilter LiquiditätsfazilitätenZacházení s likviditními přísliby bez ratingu 1 .
Keine Behandlung erforderlichzákrok nebyl nutný
Behandlung von Emissionen in das WasserČištění emisí do vody
Behandlung der Fischfilets mit Salzlake;nakládání filet do solného roztoku,
Behandlung nach art der forderungsklasseZacházení podle kategorie expozice
Behandlung kleiner und mittlerer Unternehmen,zacházení s malými a středními podniky;
Behandlung der Angebote und ZuschlagserteilungZacházení s nabídkami a zadávání zakázek
Behandlung durch einen Arzt oder Krankenpflegerzákrok lékaře či zdravotní sestry
Behandlung des Fahrzeugs bei jedem BeladungszustandZacházení s vozidlem při každém naložení
Erste Hilfe, ärztliche Behandlungopatření první pomoci, lékařské ošetření
grausame und erniedrigende Behandlungkruté a ponižující zacházení
Marktwirtschaftsbehandlung (MWB) und individuelle BehandlungZacházení jako v tržní ekonomice a individuální zacházení
Allgemein anwendbar für betriebsinterne und/oder -externe Behandlung.Obecně použitelné pro čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.
Rechtlicher Status von Emissionszertifikaten und steuerliche BehandlungPrávní povaha povolenek a zacházení s povolenkami z daňového hlediska
Instrumente und Apparate zur medizinischen Forschung, Diagnose oder BehandlungNástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě
Beide ausführende Hersteller in der Stichprobe beantragten eine individuelle Behandlung.Oba vyvážející výrobci zařazení do vzorku požádali o individuální zacházení.
die Behandlung nach Artikel 310.postup stanovený v článku 310.
tündige Behandlung mit SDS) (26)(18 hodin expozice za použití SDS) (26)
Schonende Behandlung des FördergutesŠetrné nakládání s dopravovaným médiem
Steuerliche Behandlung der ReedereienDaňové zacházení se společnostmi vlastnícími lodě
Bevorzugte Behandlung des UnternehmensZvýhodněné zacházení se společností
besondere Behandlung (N- und P-Elimination)Zvláštní čištění (odstranění fosforu a dusíku)
Dauer der Behandlung (falls bekannt): von bisDoba trvání léčby (pokud je známa): od ; do

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Behandlungsstoffadjuvans
Gleichbehandlungrovné zacházení
ärztlicher Behandlungsfehlerchyba lékaře
Behandlung von ZinsenNakládání s úroky
Behandlung von Datenlückenzpůsob, jakým byly řešeny chybějící údaje
Behandlungsweise: biologisch/mechanisch-chemisch [1]Způsob čištění: … biologické nebo mechanicko-chemické [1]
Lackiertechnik / OberflächenbehandlungLakovací technika / povrchová úprava materiálů
Oberflächenveredlung und WärmebehandlungPovrchová úprava a zušlechťování kovů
Andere zubereitete HaarbehandlungsmittelPřípravky na vlasy j. n.
alle anderen Abgasnachbehandlungssysteme.jakýkoli další systém následného zpracování výfukových plynů.
Behandlung von Beiträgen aus den GSR-FondsRežim příspěvků z fondů SSR
Behandlung als Risikoposition mit einem Risikogewicht von 1250 %Zacházet jako s expozičním rizikem s váhou 1250 %
Behandlung von Steuern, Zuschüssen und gesetzlichen BestimmungenZacházení s daněmi, subvencemi a regulačními opatřeními
Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen VerbriefungenPostup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace
Behandlung der Barzahlungen bei der Berechnung der KonzessionalitätZacházení s platbami předem při výpočtu úrovně zvýhodnění
Behandlung der Umspannwerke, HGÜ-Kurzkupplungen und KompressorstationenZařazení napájecích stanic, konverzních stanic a kompresorových stanic
Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber KundenZacházení s expozicemi členů clearingového systému vůči klientům
Ausschluss von der EU-Behandlungvýjimka z dohody (EU)
Schlamm aus der AbwasserbehandlungKaly z čištění odpadních vod
Spezifische Behandlung — in der Reihenfolge der Intensität der BehandlungZvláštní režimy ošetření – seřazeno sestupně podle náročnosti:
Art der Weinbehandlung (z. B. Abstich):Způsob ošetřování vína (např. stáčení):
Feld „Behandlung, Normen, Produktionsmethoden“Název pole „Zpracování, normy, cesty“
b. Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsöfenb. pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování.
Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und TransparenzZásada rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti
Partikelnachbehandlungssystem (einschließlich dazugehöriger Bauteile),systém následného zpracování částic (včetně souvisejících součástí),
Regenerationssysteme/-verfahren für Abgasnachbehandlungssysteme, Beschreibung: …Systémy/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů, popis: …
Destillate (Erdöl), leichtes Destillat, Wasserstoffbehandlungsverfahren, niedrigsiedendDestiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí;