"Begrenzungsabkommen" auf Tschechisch


Begrenzungsabkommendohoda o dobrovolném omezení