"Bedürfnis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Bedürfnispotřeba

Beispieltexte mit "Bedürfnis"

Ausführlichkeit des Ansatzes in Bezug auf das betreffende spezifische BedürfnisKomplexnost přístupu ve vztahu k řešené konkrétní potřebě
Technische Kohärenz und Qualität des Vorschlags in Bezug auf das betreffende spezifische BedürfnisTechnická koherence a kvalita návrhu ve vztahu k řešené konkrétní potřebě
Je nach Bedürfnis kann die Einstellung verändert werden.Nastavení se dá upravit podle potřeby.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Grundbedürfnissezákladní životní potřeby
Besondere Bedürfnisse während der Überstellung:Zvláštní potřeby během přemísťování:
ein auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Angebot.nabídka uspokojující potřeby klientů.
Genauigkeit ist eines der Hauptbedürfnisse der Nutzer.Přesnost je jednou z nejdůležitějších potřeb uživatelů.
Was geschieht, wenn ich krank bin oder besondere Bedürfnisse habe?A pokud jsem nemocný (nemocná) nebo mám zvláštní potřeby?
Anzahl der Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen oder geringeren ChancenPočet účastníků se zvláštními potřebami nebo menšími příležitostmi
sich über die Bedürfnisse und Umstände des Verbrauchers informieren unddoporučí vhodné smlouvy o úvěru v souladu s písmeny a), b) a c) a
die besonderen Bedürfnisse der kleineren Inseln und die genauen Qualitätsanforderungen;specifické potřeby menších ostrovů a předepsané požadavky na jakost;