"Bücher" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Bücherknihy

Beispieltexte mit "Bücher"

Andere Waren oder Bücher wie Adressbücher, aus Papier oder PappeVzpomínkové knihy, adresáře, telefonní seznamy a sešity, z papíru nebo lepenky (kromě diářů)
Sie bewahren diese Bücher mindestens sechs Monate nach der Lieferung auf.Archivují toto účetnictví minimálně půl roku po provedení dodávky.
Die einzelnen Kontenbewegungen sowie die Salden der Konten werden in die Bücher aufgenommen.Různé pohyby na účtech a také jejich salda se zapisují do účetních knih.
In der Finanzbuchführung werden die Salden und die Kontenbewegungen in die Bücher aufgenommen.Zůstatky účtů a pohyby na obecných účtech se zapisují do účetních knih.
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Auftragsbücher und Quittungsbücher, aus Papier oder PappeRejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy, z papíru nebo lepenky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Jugendbüchereiknihovna pro děti a mládež
Bücherregalknihovnička
Bücher, die älter sind als 100 Jahre, als Einzelstücke oder SammlungKnihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách
Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke (nicht als lose Bogen oder Blätter)Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny (kromě těch v jednotlivých listech (arších))
Mitzuführende Dokumente, Handbücher und UnterlagenDokumenty, příručky a informace na palubě
Kartografische Erzeugnisse, in Form von Büchern oder BroschürenTištěné mapy, hydrografické a podobné mapy, v knižní formě
Begleitpapiere — Fahrtenbücher Ausdrucke aus NavigationssystemenPrůvodní doklady – knihy jízd nebo vytištěné záznamy z navigačních systémů
Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),vyhodnocení dokumentace (příručka, postupy, atd.);
angemessene Kenntnis der Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern;patřičné znalosti uspořádání a fungování evidence nemovitostí;
Schränke, Bücherschränke, Regale und Möbel aus zusammengehörenden Einzelstücken;skříně, knihovny, jiný policový nábytek a sektorový nábytek;
Verweise auf die entsprechenden Instandhaltungs-, Überholungs- und Reparaturhandbücher,odkazy na odpovídající příručky pro údržbu, opravy a generální opravy;