"Auswertung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Auswertungvyhodnocení

Beispieltexte mit "Auswertung"

Auswertung des ErgebnissesHodnocení výsledku
Auswertung der vorliegenden Ergebnisse von In-vivo-Untersuchungen der Genotoxizitätposouzení dostupných údajů o genotoxicitě in vivo
Auswertung der vorliegenden Ergebnisse von Untersuchungen an Menschen und Tieren und von anderen Datenposouzení dostupných údajů o účincích na člověka a zvířata a alternativních údajů;
Statistische Auswertung der LagerbelegungStatistické vyhodnocení obsazení skladu
Gut/Schlecht Auswertung gemäss eingegebener Grenzen.Vyhodnocení Dobré/Špatné podle zadaných mezí.
Die Auswertung erfolgt nur, wenn Schweißdaten vorliegen.Vyhodnocení se provádí jedině v případě, že jsou k dispozici data svařování.
Wartezeit vor Offsetmessung mit Auswertung der letzten Messung.Doba čekání před měřením offsetu s vyhodnocením posledního měření.
Hier kann die Wegaufzeichnung ohne – Auswertung aktiviert werden.Zde lze aktivovat záznam dráhy bez vyhodnocení.
die Durchführung und Auswertung von Umweltverträglichkeitsprüfungen;vypracování a vyhodnocení posouzení vlivů na životní prostředí,
Die zur Auswertung zugelassenen Personen sind zur Geheimhaltung verpflichtet.Osoby, které nabídky probírají, jsou vázány závazkem mlčení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gut/Schlecht-Auswertungvyhodnocení dobře/špatně
Anschließen des Übertragungskabels zur MessauswertungPřipojení přenosového kabelu k vyhodnocení měření
Manuelle Fenster- und Hüllkurvenauswertung startenSpustit ruční vyhodnocení okna a obalové křivky
Die Prüfung muss visuell oder durch Auswertung der Messdaten erfolgen.Tyto zkoušky se provedou vizuálně nebo hodnocením naměřených údajů.
Die Option Wegaufzeichnung und –Auswertung kann hier angewählt werden.Zde lze zvolit možnost záznamu a vyhodnocení dráhy.
Er sorgt für die Steuerung, Bedienung, Versorgung, Messung und Datenauswertung.Zajišťuje řízení, obsluhu, přívody médií, měření a vyhodnocování dat.
Auswertetools für die Auswertung der Ergebnisdaten ist nicht Bestandteil der Software.Nástroje na vyhodnocování dat výsledků nejsou součástí tohoto softwaru.
Systeme für die Auswertung der Schadenswirkung, Zerstörung oder Einsatzunterbrechung,systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;
Die Auswertung kann gespeichert und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.Vyhodnocení lze uložit a znovu kdykoli vyvolat.