"Ausfuhrlizenz" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ausfuhrlizenzvývozní povolení

Beispieltexte mit "Ausfuhrlizenz"

Ausfuhrlizenz für Zucker ohne ErstattungVývozní licence na cukr bez náhrady
Ausfuhrlizenz und erhebliche Zunahme der AusfuhrenVývozní licence a významné navýšení vývozu
Das Muster der Ausfuhrlizenz für Ägypten wird gestrichen.vzor vývozní licence pro Egypt se zrušuje;
die Nummer der Ausfuhrlizenz und die angegebene Erzeugniskategorie.číslo vývozní licence a uvedenou kategorii.
Für die Ausfuhr der folgenden Erzeugnisse ist keine Ausfuhrlizenz erforderlich:Vývoz následujících produktů nepodléhá předložení vývozní licence:
Für die Ausfuhr von Erzeugnissen nach Absatz 1 ist keine Ausfuhrlizenz erforderlich.Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 nepodléhá předložení vývozní licence.
Das Duplikat einer Ausfuhrlizenz muss den Vermerk „duplicate“ (Durchschrift) tragen.Takto vydaný duplikát licence musí být označen poznámkou „duplicate“.
Für die Ausfuhr von Erzeugnissen nach diesem Artikel ist keine Ausfuhrlizenz erforderlich.Vývoz produktů uvedených v tomto článku nepodléhá předložení vývozní licence.
Jede Ausfuhrlizenz darf nur für eine der in Anhang I aufgeführten Erzeugnisgruppen ausgestellt werden.Každá vývozní licence se vztahuje pouze na jednu ze skupin výrobků uvedených v příloze I.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ausfuhrlizenzen für NichtquotenausfuhrenVývozní licence na vývozy mimo rámec kvót
Einfuhr- und ausfuhrlizenzenDovozní a vývozní licence
Ausfuhrlizenzen und Ursprungszeugnisse können nach dem Versand der Waren, auf die sie sich beziehen, ausgestellt werden.Vývozní licence a osvědčení o původu mohou být vystaveny i poté, co se zásilka výrobků, kterých se týká, uskutečnila.
Datum und Nummer der Ausfuhrlizenz;datum a číslo vývozní licence;
Meldung der erteilten AusfuhrlizenzenOznámení o vydaných vývozních licencích
Beantragung und Erteilung von AusfuhrlizenzenŽádost o vývozní licence a jejich vydání
Die erteilten Ausfuhrlizenzen sind nicht übertragbar.Vývozní licence jsou nepřevoditelné.
Die Antragsteller müssen in den Ausfuhrlizenzanträgen Folgendes angeben:Žadatelé o vývozní licence v žádostech uvedou:
mit Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhrlizenzen im Sektor Schweinefleischkterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
zur Kürzung der Gültigkeitsdauer der für Getreideverarbeitungserzeugnisse zu erteilenden Ausfuhrlizenzenkterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin