"Auftrag" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auftragpříkaz

Beispieltexte mit "Auftrag"

öffentlicher Auftragveřejná zakázka
Auftrag und ZielePoslání a cíle
Auftrag / Masch. Nr.Č.zakázky/stroje
Auftrag konnte nicht in der Auftragsliste gefunden werdenPříkaz nebylo možno na seznamu příkazů nalézt
Anzeigen der Fehlteile zu einem AuftragZobrazení chybějících dílů určitého příkazu
Allgemeiner Fehler beim Ausführen Auftrag.Obecná chyba při provádění příkazu.
Priorität oder Auslagerdatum ändern für ausgewählten AuftragZměna priority nebo data vyskladnění vybraného příkazu
Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die während des Vergabeverfahrens für diesen AuftragVeřejnou zakázku nelze udělit zájemcům nebo uchazečům, kteří při zadávacím řízení na ni:
Der Auftrag wird ignoriert.Příkaz bude přeskočen.
Der angefragte Auftrag ist zu kleinVyžádaný příkaz je příliš malý
Der angeforderte Auftrag exisitiert nichtVyžádaný příkaz neexistuje
Der unterbrochene Auftrag wird ignoriert.Přerušený příkaz bude přeskočen.
Die Anfrage für den Auftrag weist Fehler auf.Dotaz na příkaz vykazuje chyby.
Ein Institut verwendet in Auftrag gegebene Bonitätsbeurteilungen.Instituce využívají vyžádaná úvěrová hodnocení.
Die Errichtung der Löschanlagen Steuereinrichtung im Auftrag der ErrichterfirmaInstalace řídicí jednotky hasicích zařízení na zakázku firmy zhotovitele

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auftragsgerätč. zakázky
AuftragsdurchlaufzeitenDoba potřebná na vyřízení zakázky
Lieferauftragdohoda o dodávkách
Bauauftragdohoda o provedení prací
Auftrags Nr.zakázka č.
Auftrags Nummerčíslo zakázky
öffentliche Auftragsvergabepřidělení zakázky
Europäischer Bürgerbeauftragterevropský veřejný ochránce práv
Europäischer Datenschutzbeauftragterevropský inspektor ochrany údajů
Auftragsausführung für KundenProvádění klientských příkazů
Bei der AuftragsvergabeZadávací řízení:
Anschrift des Auftraggebers;adresu zadavatele;
mittels einer Auftragsbekanntmachung;prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
Einschaltung des AnhörungsbeauftragtenZapojení úředníka pro slyšení
Auftrag, Ziele und PrioritätenÚkoly, cíle a priority
Auftragsliste wurde nicht geladenNebyl načten seznam příkazů
Auftrags Nummer ist nicht definiertčíslo zakázky není určeno
Auftrags Nummer ist nicht definiertČíslo zakázky není určeno
Auftragsvergabe an ein verbundenes UnternehmenZakázky zadávané přidruženému podniku
Auftragnehmern oder Begünstigten auferlegte Sanktionen;sankce uložené stranám zadaných veřejných zakázek nebo příjemcům grantů;
Auftragsvergabe durch Auftraggeber aus verschiedenen MitgliedstaatenZadávání zakázek za účasti zadavatelů z různých členských států
Filter für Ladeeinheiten mit Offline-EinlagerauftragFiltr pro nakládací jednotky s offline příkazem k naskladnění
Der ClientAuftrag ist unbekanntNeznámý klientský příkaz
Gerät- und Auftragsbestätigung Nr.Potvrzení objednávky přístroje č.
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Výrobce nebo případně jeho pověřený zástupce: …
Falsche Auftragsnummer wurde zurückgeschicktPotvrzení nesprávného čísla zakázky
Einlagerauftragspositionen anlegen im DetaildialogZaložení položek příkazu k naskladnění v podrobném dialogu
Loctite Steuergerät der KleberauftragseinrichtungOvládací přístroj zařízení na nanášení lepidla fy Loctite
Inanspruchnahme des Europäischen Bürgerbeauftragtenstížnost evropskému veřejnému ochránci práv