"Aufschlüsselung der Haushaltsmittel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufschlüsselung der HaushaltsmittelRozdělení rozpočtu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufschlüsselung der EU-Finanzierungrozložení financování EU
Aufschlüsselung der Kosten des Investitionsvorhabens:Rozpis nákladů na projekt:
Aufschlüsselung der Gesamtkosten auf die einzelnen Partner: …Uveďte rozpis celkových nákladů podle partnerů: …
Detaillierte Aufschlüsselung der Kapital- und sonstigen Aufwendungen im Rahmen des Investitionsvorhabens:Uveďte podrobný rozpis investičních a neinvestičních (2) výdajů souvisejících s investičním projektem:
Weitere Aufschlüsselung der Kategorien ‚Andere‘, sofern eine erhebliche Anzahl Tiere unter diese Kategorie fällt.Další rozčlenění použití kategorie „ostatní“, je-li v této kategorii vykazován významný podíl použitých zvířat.
Verwendung der jährlichen Haushaltsmittel für die UmstrukturierungsprogrammePoužití ročního rozpočtu na restrukturalizační programy
eine Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Maßnahmenarten;rozpis rozpočtu podle druhu akce;
die Übereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den Programmzielen;soulad mezi přidělováním rozpočtových prostředků a cíli programu;
Ihre Fortsetzung ist abhängig von der Haushaltsmittelzuweisung des nächsten Haushaltsjahres.Jeho pokračování závisí na rozpočtových prostředcích vyhrazených pro následující rozpočtový rok.
Die Reserveliste umfasst zusätzliche 20 % der für das LIFE-Programm verfügbaren Haushaltsmittel.Rezervní seznam bude zahrnovat dalších 20 % dostupného rozpočtu programu LIFE.
Sicherstellung ausreichender Haushaltsmittel für den Zugang zur Justiz und zur Prozesskostenhilfe.Zajistit dostatečné rozpočtové zdroje pro zaručení přístupu ke spravedlnosti a právní pomoci.
Der erste Vorschussbetrag wird gemäß dem Bedarf an Haushaltsmitteln in Tranchen gezahlt.Počáteční předběžná platba se provádí ve splátkách podle rozpočtových potřeb.
Dieses Ziel greift nicht der etwaigen Neuzuweisung verfügbarer Haushaltsmittel für Energievorhaben vor.Tímto cílem není dotčeno jakékoli možné přerozdělení dostupných finančních prostředků na projekty v oblasti energetiky.
Jede Zahlung wird der jeweils ältesten offenen Haushaltsmittelbindung des betreffenden Fonds zugeordnet.Každá platba se přiřadí k nejstaršímu otevřenému rozpočtovému závazku dotyčného fondu.