"Aufrechterhaltung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufrechterhaltungúdržba

Beispieltexte mit "Aufrechterhaltung"

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß der Verordnung (EG) 2042/2003.zachováním letové způsobilosti v souladu s nařízením (ES) č. 2042/2003.
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs („Business Continuity“) und NotfallverfahrenPostupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy
Aufrechterhaltung eines sicheren Zustands der Reaktorblöcke, zu messen anhand der Zahl der registrierten Vorfälle;bezpečná údržba bloků reaktoru, která se měří počtem zaznamenaných nehod,
Schaffung oder Aufrechterhaltung ineffizienter MarktstrukturenVytvoření nebo zachování neúčinných tržních struktur
Organisation und Aufrechterhaltung eines geordneten Verkehrsflusses;udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu;
Schaffung oder Aufrechterhaltung von Marktmacht durch FuEuI-Beihilfen;podpora na VaVaI může vytvořit nebo zachovat postavení tržní síly;
Zwei Verwender sprachen sich gegen die Aufrechterhaltung der Maßnahmen aus.Dva uživatelé vyslovili námitky proti zachování opatření.
Im Fall einer Aufrechterhaltung der Maßnahmen gäbe es alternative Bezugsquellen.Pokud budou opatření obnovena, budou zde alternativní zdroje dodávek.
die obligatorischen Informationen des Entwurfsstaats über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.závazné informace o zachování letové způsobilosti vydané státem projekce.
Erlangung und Aufrechterhaltung des vom Hersteller festgelegten Hubschrauber-/Triebwerkmodifikationsstandards,dosažení a zachování standardu modifikací vrtulníku/motoru stanoveného výrobcem,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ziel Aufrechterhaltung/Entwicklung der örtlichen landwirtschaftlichen Erzeugung:Cíl Zachovat nebo rozvíjet místní zemědělskou produkci:
Die Peptide IPP und VPP tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei.Peptidy IPP a VPP pomáhají udržovat normální krevní tlak
Die möglichen Auswirkungen einer Aufrechterhaltung der Maßnahmen dürften daher unerheblich sein.Možný dopad zachování opatření proto nemusí být významný.
Erlangung oder Aufrechterhaltung der Gültigkeit eines Zeugnisses durch Einreichung gefälschter Nachweise;platnosti osvědčení nebo jeho prodloužení bylo dosaženo paděláním předložených podpůrných dokladů;
die Gestaltung und Aufrechterhaltung der flugbetrieblichen Verfahren gemäß den einschlägigen Anforderungen.vytvoření a udržování letových postupů v souladu s příslušnými požadavky.
Letzteres ist erforderlich, um die Aufrechterhaltung gleicher Rahmenbedingungen im Binnenmarkt zu gewährleisten.To je nezbytné pro to, aby se zajistilo zachování rovných podmínek na vnitřním trhu.
Der verantwortliche Betriebsleiter ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines effektiven Managementsystems verantwortlich.Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a správu účinného systému řízení.