"Aufnahmen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Aufnahmenuložení

Beispieltexte mit "Aufnahmen"

mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr als 200 m, für mehrfarbige AufnahmenO šířce převyšující 610 mm a o délce převyšující 200 m, pro barevnou fotografii (polychromní)
Die Aufnahmen sind nur schematisch dargestellt.Upínání je zobrazeno jen schematicky.
Wartungsplan / Aufnahmen / Zentrierungen / VerschleißteileHarmonogram údržby / Uložení / Středicí prvky / Součástky podléhající opotřebení
MAS – P6125 (Spannbrille und 2 Aufnahmen Beistellung der Firma Alfmeier)MAS – P6125 (upínací opěry a 2 upínky, dodává firma Alfmeier)
Anhand dieser Aufnahmen können insbesondere die Ergebnisse im Einlauf kontrolliert werden.Tyto záběry umožňují především kontrolovat výsledky dostihů při dojezdech.
Ohne entsprechende Aufnahmen wäre nämlich ein starker Rückgang bei den Wetteinsätzen festzustellen.Při jejich neexistenci by se totiž silně snížily vsazené částky.
Ein “Prüftisch” ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfläche ohne Aufnahmen oder Halterungen.‚Holým stolem‘ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.
Zur leichteren Identifizierung dreidimensionaler Objekte können Aufnahmen von allen Seiten verlangt werden.Pro snazší identifikaci trojrozměrných předmětů mohou být vyžadovány fotografie z různých úhlů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Erwerb von SatellitenaufnahmenZískávání družicových snímků
Aufnahmen, Spanneinrichtungen, Anschläge, DistanzstückeUložení, upínací zařízení, dorazy, rozpěrky
Drei verstellbare Aufnahmenester für die KugelbolzenTři stavitelné upínací prvky na kulové čepy
Fotopapier für Farbaufnahmen funktioniert in Zusammenhang mit dem Laserstrahl nicht.Fotopapír pro barevné snímky při použití s laserovým paprskem nefunguje.
Die Aufnahmen wurden durch Adapterplatten, so angepasst dass diese auf dem Rundschalttisch zu montieren sind.Upínky byly pomocí desek adaptéru upraveny tak, aby je bylo možno namontovat na otočný stůl.
Der Gummiring F in der Grundplatte A dient zur Geräuschdämpfung und sollte sich in seiner Aufnahmenut befinden.Gumový kroužek F v základové desce A slouží ke snížení hluku a neměl by se nacházet ve svém upínacím žlábku.
Vorbereiten und Abschließen nationaler Bestandsaufnahmen für das Erstellen des Natura-2000-Netzes von Offshore-Gebieten;provedení a dokončení vnitrostátních soupisů pro zřízení příbřežních mořských oblastí sítě Natura 2000;
Die Anlage besitzt pneumatisch betriebene Werkstückaufnahmen und einen Drehtisch, welcher über eine Zweihandsteuerung betätigt wird.Zařízení je vybaveno pneumaticky provozovaným upínáním obrobků a otočným stolem, který se ovládá pomocí obouručního řízení.
Die Werkstückaufnahmen (4 Stück) auf den Drehtisch werden entsprechend der umzurüstenden Type ausgetauscht, alle Werkstückaufnahmen sind gekennzeichnet.Upínání obrobků (4 ks) na otočném stole vyměňte podle typu, který se bude zpracovávat; všechna upínání obrobků jsou označena.