"Auflagen" auf Tschechisch


Auflagenomezení


Beispieltexte mit "Auflagen"

Gemeinsame Auflagen für Anlagen und LuftfahrzeugbetreiberSpolečné náležitosti pro zařízení a provozovatele letadel:
Arten von Auflagen und Beschränkungen in räumlichen Plänen.Typy podmínek a omezení v územních plánech.
besondere Auflagen und Beschränkungen bezüglich der Nutzung des Flugplatzes.zvláštní podmínky a omezení týkající se využívání letiště.
Bestände, für die Auflagen regionaler Fischereiorganisationen (nachstehend RFO genannt) bestehen.rybolov, pro který existují povinnosti Regionálních rybářských organizací (dále jen RFO).
die Prüfstelle gegen andere Auflagen und Bedingungen der nationalen Akkreditierungsstelle verstoßen hat.ověřovatel porušil jiné zvláštní podmínky vnitrostátního akreditačního orgánu.
Belfius muss die diesbezüglichen Auflagen der Kommission bei der Anwendung der Beihilfevorschriften einhalten.Společnost Belfius bude dodržovat podmínky, které uloží v tomto ohledu Komise při uplatňování pravidel státní podpory.
Für die Rekapitalisierung von Banken, die nicht grundsätzlich gesund sind, sollten striktere Auflagen gelten.Rekapitalizace bank, které nejsou v zásadě zdravé, by měla podléhat přísnějším požadavkům.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Nichteinhaltung der GenehmigungsauflagenNedodržování podmínek povolení
Führungselemente wie Führungsleisten, Führungsbuchsen, Führungsschienen, Rollen, Lager, GleitschutzauflagenVodicí prvky jako vodicí lišty, vodicí pouzdra, vodicí kolejnice, válečky, ložiska, kluzné povrchové vrstvy
Diese Kriterien können insbesondere eine Altersgrenze und/oder Rassenauflagen umfassen.Mezi tato kritéria může patřit zejména věkový limit a/nebo plemenné požadavky.
es beschreibt die von der nationalen Agentur zu erfüllenden Berichterstattungsauflagen.stanovuje požadavky na národní agenturu v oblasti podávání zpráv.
die Anzahl der erteilten Genehmigungen, die Namen der betroffenen Betreiber und die Genehmigungsauflagen;počet udělených povolení, názvy zúčastněných provozovatelů a podmínky povolení,
Bitte bestätigen Sie, dass der Beihilfeempfänger die strengsten Umweltauflagen der neuen Standortregion erfüllen wird.Potvrďte prosím, že příjemce bude plnit nejpřísnější normy týkající se životního prostředí platné v novém regionu, kde bude přemístěn.
Darüber hinaus überprüfen sie regelmäßig, ob Kreditauflagen, Umweltauflagen und andere rechtliche Anforderungen erfüllt sind;Rovněž pravidelně přezkoumávají dodržování úvěrových podmínek, omezení souvisejících s ochranou životního prostředí a jiných zákonných požadavků;
Die Mitgliedstaaten führen Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass alle Erzeugerorganisationen die Auflagen dieses Artikels erfüllen.Členské státy provádějí kontroly, aby zajistily, že každá organizace producentů plní povinnosti stanovené v tomto článku.
Wirtschaftsteilnehmern keine administrativen, technischen oder finanziellen Auflagen machen, die anderen Wirtschaftsteilnehmern nicht auferlegt werden;stanovit některým hospodářským subjektům správní, technické nebo finanční podmínky, které nejsou stanoveny jiným;