"Auflösung des EIT" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auflösung des EITZrušení EIT

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auflösung des Parlamentsrozpuštění parlamentu
Sie beziehen sich auf die Auflösung des Displays und die interne Schnittstelle zwischen LCD-Terminal und Meßwerterfassungsrechner.Týkají se rozlišení displeje a interního rozhraní mezi LCD panelem a počítačem, do kterého se pořizují resp. zaznamenávají naměřené hodnoty.
Änderung und Auflösung des VertragsZměna nebo ukončení smlouvy
Bei Auflösung des Pachtvertrags durch höhere Gewalt ist der Mitgliedstaat jedoch nicht verpflichtet, die Anpassung aufzuheben.Skončí-li však pronájem z důvodu vyšší moci, není členský stát povinen úpravu zrušit.
der nicht aufgrund einer Entlassung oder Auflösung des Vertrags aus disziplinarischen Gründen aus dem Dienst ausgeschieden ist,jehož služba nekončí odstoupením z funkce nebo zrušením smlouvy z kázeňských důvodů,
Die Bildung einer Fraktion sowie deren Auflösung sowie sonstige Veränderungen sind gegenüber dem Präsidenten des Ausschusses zu erklären.Vytvoření politické skupiny, její rozpuštění nebo jakékoli jiné změny musí být oznámeny předsedovi Výboru formou prohlášení.
Auflösungswert einer statistischen Einheit.Hodnota rozlišení statistické jednotky.
Auflösung von 12 bit mit einer 'Gesamtwandlungszeit' kleiner als 20 ns,rozlišení 12 bitů s "celkovou dobou převodu" menší než 20 ns;
Auflösung der Drehrate (rate resolution) kleiner/gleich 6 °/s und Genauigkeit kleiner/gleich 0,6 °/s,stupeň rozlišení otáčení 6 ș/s nebo menší a přesnost 0,6 ș/s nebo menší;
Digital-Analog-Wandler mit einer Auflösung größer/gleich 12 bit und einer "Einstellzeit" (settling time) kleiner als 10 ns,číslicově-analogové převodníky s rozlišením nejméně 12 bitů a "dobou ustálení" menší než 10 ns;
Die Liquiditätshorizonte für konzentrierte Positionen sind länger, da zur Auflösung solcher Positionen ein längerer Zeitraum erforderlich ist.Horizonty likvidity pro koncentrované pozice jsou delší, a odrážejí tak delší období nutné k uzavření takových pozic.
Viertens sollte das Geodatenthema „Geografische Gittersysteme“ um ein auf geografischen Daten basierendes Gittersystem mit Mehrfachauflösung erweitert werden.Za čtvrté, téma prostorových dat „Systémy geografických souřadnicových sítí“ by mělo být rozšířeno tak, aby zahrnovalo i souřadnicovou síť s víceúrovňovým rozlišením založenou na zeměpisných souřadnicích.
Angabe des aktuellen ArbeitsgangsÚdaj o aktuální pracovní operaci
Gleichheit des Arbeitsentgeltsrovnocenné odměňování
Art des Grundwasserleiters.Typ zvodně.
Beginn des Bezugszeitraums.Začátek referenčního období.
Ende des Bezugszeitraums.Konec referenčního období.
Festsetzung des FinanzbeitragsStanovení finančního příspěvku
Sekretär des Sicherheitsrates.Tajemník bezpečnostní rady
Verwendung des UnionsbeitragsPoužití příspěvku Unie
Laufzeit des Kredits: [Laufzeit]Doba trvání úvěru: [trvání]