"Aufgliederung des Zolltarifs" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufgliederung des Zolltarifsvymezení podle čísla

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.Clo stanovené ve společném celním sazebníku.
Gemäß der Klassifikation der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs.Podle klasifikace nomenklatury společného celního sazebníku.
Anpassungen des Schemas des Gemeinsamen Zolltarifs für landwirtschaftliche ErzeugnissePřizpůsobení nomenklatuře společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty
Vereinfachte Erstellung von Zollanmeldungen für Waren, die unter verschiedene Unterpositionen des Zolltarifs fallenZjednodušení při vyhotovení celního prohlášení pro zboží různých podpoložek celního sazebníku
Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs, die aufgrund dieser vorläufigen Maßnahmen erhoben wurden, werden zurückerstattet.Všechna cla společného celního sazebníku vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se vracejí.
Änderungen des Schemas des Gemeinsamen Zolltarifs können anschließend Anpassungen der vorliegenden Verordnung erforderlich machen.Změny nomenklatury společného celního sazebníku mohou v budoucnosti vyžadovat technické úpravy tohoto nařízení.
des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ausnahme der Maßnahmen nach Artikel 56 Absatz 2 Buchstaben d und e,společného celního sazebníku, s výjimkou opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. d) a e);
Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die in Anhang I aufgeführten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren werden ausgesetzt.Všeobecná cla společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze I se pozastavují.