"Aufgaben des Exekutivrats" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufgaben des ExekutivratsÚkoly správní rady

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufgaben des DirektorsPovinnosti výkonného ředitele
Aufgaben des EFREÚkoly EFRR
Aufgaben des unabhängigen SachverständigenFunkce nezávislého správce
Aufgaben und Befugnisse des ExekutivdirektorsFunkce a pravomoci výkonného ředitele
Befugnisse und Aufgaben des RechnungsführersPravomoci a povinnosti účetního
die Aufgaben innerhalb des Auditteams verteilen.rozdělit úkoly v rámci auditorského týmu.
das Ziel und die Aufgaben des EVTZ,cíl a úkoly ESÚS;
Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrags;druh a dobu trvání úkolů a veřejné zakázky;
Aufgaben des Ausschusses zur Begleitung eines OP IIFunkce monitorovacího výboru OP II
Die Beratungen des Exekutivrats sind vertraulich.Jednání správní rady jsou důvěrná.