"Aufgaben des Direktors" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufgaben des DirektorsPovinnosti výkonného ředitele

Beispieltexte mit "Aufgaben des Direktors"

Aufgaben und Befugnisse des ExekutivdirektorsFunkce a pravomoci výkonného ředitele

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufgaben des EFREÚkoly EFRR
Aufgaben des ExekutivratsÚkoly správní rady
Aufgaben des unabhängigen SachverständigenFunkce nezávislého správce
Befugnisse und Aufgaben des RechnungsführersPravomoci a povinnosti účetního
die Aufgaben innerhalb des Auditteams verteilen.rozdělit úkoly v rámci auditorského týmu.
das Ziel und die Aufgaben des EVTZ,cíl a úkoly ESÚS;
Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrags;druh a dobu trvání úkolů a veřejné zakázky;
Aufgaben des Ausschusses zur Begleitung eines OP IIFunkce monitorovacího výboru OP II
Die Amtszeit des Direktors beträgt fünf Jahre.Funkční období výkonného ředitele je pět let.
Die Amtszeit des Exekutivdirektors und seines Stellvertreters beträgt fünf Jahre.Funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele je pět let.
Jede Weiterübertragung von Befugnissen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Direktors.Ke každému dalšímu pověření je nutný výslovný souhlas ředitele.
die Annahme eines Verfahrens zur Auswahl des Exekutivausschusses und des Direktors,přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;
Die Personalbestimmungen des Instituts werden vom Rat auf Empfehlung des Direktors angenommen.Zaměstnanecký řád ústavu přijme Rada na doporučení ředitele.
Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Exekutivdirektors nimmt der stellvertretende Exekutivdirektor seine Aufgaben wahr.Je-li výkonný ředitel nepřítomen nebo nezpůsobilý k výkonu funkce, zaujme náměstek výkonného ředitele jeho místo.
Der Direktor oder der Lenkungsausschuss im Falle des Direktors trifft alle weiteren geeigneten Maßnahmen.Ředitel nebo – pokud je účastníkem ředitel – správní rada přijmou veškerá další vhodná opatření.
die Ernennung und gegebenenfalls Entlassung des Direktors sowie die Ausübung der Disziplinargewalt gegenüber dem Direktor,jmenuje, a je-li to nutné, odvolává ředitele a vykonává vůči němu disciplinární pravomoc;