"Aufenthaltstitel für Freiwillige" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufenthaltstitel für FreiwilligePovolení k pobytu vydávaná dobrovolníkům

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Besitzt der Antragsteller einen Aufenthaltstitel/ein Visum für den Aufenthaltsstaat?Je žadatel držitelem povolení k pobytu / víza pro zemi pobytu?
Beschleunigtes Verfahren zur Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa für Studenten und SchülerZkrácené řízení o vydání povolení k pobytu nebo víz studentům a žákům
Für Teilsektoren auf freiwilliger Basis.Dobrovolné pro subsektory.
Die Daten für das Bezugsjahr 2012 werden auf freiwilliger Basis übermittelt.Údaje zareferenční vykazovaný rok 2012 mohou býtjsoumají být předány dobrovolně.
Information und Beratung im Zusammenhang mit Initiativen oder Programmen für die freiwillige Rückkehr;informace a poradenské služby týkající se iniciativ nebo programů pro dobrovolný návrat;
Die Mitgliedstaaten können Weinerzeugern nationale Zahlungen für die freiwillige oder obligatorische Destillation von Wein in begründeten Krisenfällen gewähren.Členské státy mohou poskytovat vnitrostátní platby výrobcům vína pro dobrovolnou nebo povinnou destilaci vína v odůvodněných případech nouze.