"Auch als GTS bezeichnet." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auch als GTS bezeichnet.Známé rovněž jako VES.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auch als „Risikoadjustierung“ bezeichnet.Rovněž nazývána„úpravou o riziko“.
Auch als E100 bezeichnet.Rovněž uváděný jako E100.
Auch als MT-Sondierung bezeichnet.Známé rovněž jako MT sondování.
Funkenerodiermaschinen werden auch als Drahterodiermaschinen bezeichnet.Elektrojiskrové obráběcí stroje jsou rovněž známé jako elektroerozívní obráběcí stroje nebo stroje pro drátovou erozi.
Börsennotierte Aktien werden auch als quotierte Aktien bezeichnet.Kótované akcie se v anglickém jazyce označují jako „listed shares“ i jako „quoted shares“.
Die genannten Untersuchungen werden nachfolgend auch als „die vorausgegangenen Untersuchungen“ bezeichnet.Výše uvedená šetření se dále uvádějí pod názvem „předchozí šetření“.
Ein solches fiktives separates Unternehmen wird häufig auch als „Silo“ bezeichnet.Taková jednotka považovaná za oddělenou je často označována jako „silo“.
Im Folgenden werden Eigenverbrauchsmarkt und freier Markt zusammen als „Gesamtmarkt“ bezeichnet.Závislý trh a volný trh jsou dále společně označovány jako „celkový trh“.