"Atom" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Atomatom

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Atomrechtjaderné právo
Atomkriegjaderná válka
Atomindustriejaderný průmysl
Anatomieanatomie
Euratom-VersorgungsagenturZásobovací agentura Euratomu
Europäische AtomenergiegesellschaftEvropská společnost pro atomovou energii
Internationale Atomenergie-OrganisationMezinárodní agentura pro atomovou energii
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oderatomová absorpční spektrometrie nebo
Atomfrequenznormale mit einer der folgenden Eigenschaften:atomové frekvenční normály, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
Zölle und andere Abgaben gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomCla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom
Eigenmittel aus der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomVlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom
Bruttokürzung der jährlichen BNE-Beiträge der Niederlande und Schwedens gemäß Artikel 2 Absatz 5 des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomHrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom
Unter Zugrundelegung des Bruttonationaleinkommens abgeführte Eigenmittel gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomVlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom
Generalbüro für Atomenergie (GBAE)Generální úřad pro atomovou energii (GBAE)
Für die Europäische AtomgemeinschaftZa Evropské společenství pro atomovou energii
Produkt besteht zu 100 % aus Diatomeenerde.Produkt tvoří 100 % křemelina.
Hcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu KohlenstoffHcv poměr atomové hmotnosti vodíku k uhlíku
Garantie der Europäischen Union für Euratom-AnleihenZáruka Evropské unie za půjčky získané pro Euratom
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Bereichsübergreifende Tätigkeiten innerhalb des Euratom-ProgrammsPrůřezové činnosti v rámci programu Euratomu