"Atmosphäre" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Atmosphäreatmosféra

Beispieltexte mit "Atmosphäre"

Abschluß des Quenchraumes zur AtmosphäreZakončení prostoru quench na styku s atmosférou
Verwendungsfähigkeit nur in Räumen mit nicht explosibler Atmosphärezařízení je dovoleno používat jen v prostorách s nevýbušným ovzduším
Bildungsraum und Bildungsmillieu außerhalb der Erde oder ihrer Atmosphäre.Materiál vzniklý mimo Zemi nebo její atmosféru.
Um Verletzungen oder Brandgefahr zu vermeiden, betreiben Sie dieses Produkt nicht in explosiver Atmosphäre.Za účelem prevence proti úrazům a eliminace nebezpečí požáru je nutno, abyste tento produkt neprovozovali ve výbušné atmosféře.
Nicht in explosiver Atmosphäre betreibenNeprovozujte ve výbušném prostředí
b. Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsöfenb. pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování.
Emissionen in die Atmosphäre werden bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Emise do ovzduší se do recyklační účinnosti nezapočítávají.
In die Atmosphäre gelangtes Quecksilber kann über weite Strecken transportiert werden.Rtuť uvolněná do atmosféry může být přenášena na dlouhé vzdálenosti.
Den Laserbereich von explosionsfähiger Atmosphäre und entzündbaren Stoffen fernhalten.Prostor laseru musí být v dostatečné vzdálenosti od výbušné atmosféry a zápalných látek.
etwaige Giftstoffe in der Atmosphäre bewegen sich innerhalb der zulässigen Konzentrationen;žádné toxické materiály v ovzduší nepřekračují přípustné koncentrace;
Aus der Atmosphäre stammender Sauerstoff wird bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Kyslík pocházející z atmosféry se do recyklační účinnosti nezapočítává,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären):kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)
frisch unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum in einer Terrine verpackt;čerstvá a balená ve speciální nádobě na paštiku, ve fólii nebo v upravené atmosféře či ve vakuovém balení,
In die Atmosphäre emittiertes Kohlenmonoxid (CO) wird als moläquivalente Menge CO2 behandelt.Oxid uhelnatý (CO) emitovaný do ovzduší je považován za molární ekvivalent množství CO2.
Diese Konsultationen fanden am 19. Januar 2004 in einer positiven Atmosphäre in Brüssel statt.Tyto konzultace se konaly v Bruselu dne 19. ledna 2004 v příznivém ovzduší.
Informationen über die Freisetzung radioaktiver Stoffe oder giftiger Chemikalien in die Atmosphäre;úniku radioaktivních látek nebo toxických chemikálií do ovzduší;
frisch aufgeschnitten unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum verpackt zum Selbstbedienungsverkauf;čerstvá, nakrájená na řezy a balená ve fólii nebo v upravené atmosféře či ve vakuovém balení pro účely samoobslužného prodeje,
Die Laserstrahlen von Lasereinrichtungen können Materialien zum Entflammen bringen und explosionsfähige Atmosphäre zünden.Působením paprsků produkovaných laserovými přístroji může dojít k vzplanutí materiálů a zápalu výbušné atmosféry.