"Artikel 57 Interessenkonflikte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 57 InteressenkonflikteČlánek 57 Střet zájmů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Anforderungen von Artikel 157 erfüllen;splňují požadavky uvedené v článku 157;
Artikel 57: Auftragsvergabe durch Auftraggeber aus verschiedenen MitgliedstaatenČlánek 57: Zadávání zakázek za účasti zadavatelů z různých členských států
Bedienstete, die zuständige Anweisungsbefugte unterstützen, unterliegen Artikel 57.Na zaměstnance pomáhající příslušné schvalující osobě se vztahuje článek 57.
den Mitgliedstaat der Identifizierung gemäß Artikel 57f ändert,změní členský stát identifikace podle článku 57f,
Die in Artikel 57 genannten Fristen gelten erstmals für das Haushaltsjahr 2005.Lhůty uvedené v článku 57 platí poprvé pro rozpočtový rok 2005.
Der gesamte finanzielle Beitrag der Gemeinschaft gemäß Artikel 1 beläuft sich auf 576549 EUR.Celková částka finančního příspěvku uvedeného v článku 1 je 576549 EUR.
unter Ausnahme der in Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fälle.“a nezahrnuje případy uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 2008/57/ES“.
welche Sprachen für die Übersetzung der Formblätter nach Artikel 57 Absatz 2 zugelassen sind.jazyky přijatelné pro překlady formulářů uvedených v čl. 57 odst. 2.
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013Výše rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013.
Artikel 24: InteressenkonflikteČlánek 24: Střet zájmů
Artikel 42: InteressenkonflikteČlánek 42: Střet zájmů
Artikel 35: Bekämpfung von Bestechung und Verhinderung von InteressenkonfliktenČlánek 35: Boj proti korupci a předcházení střetu zájmů