"Artikel 50 Stellenpläne" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 50 StellenpläneČlánek 50 Pravidla pro plány pracovních míst

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 50: VergabebekanntmachungČlánek 50: Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Investitionen gemäß Artikel 50,investice podle článku 50;
jeden der Ansätze nach Artikel 150,každý z přístupů uvedených v článku 155;
Artikel 150 Informationen über die Ausführung des HaushaltsplansČlánek 150 Informování o plnění rozpočtu
Max. 0,1 % Partikel kristalliner Kieselsäure (Durchmesser unter 50 μm)Nejvýše 0,1 % částic krystalické siliky (o průměru menším než 50 μm)
Für Gelegenheitskäufe nach Artikel 50 Ziffer h gezahlter Preis.Cena zaplacená za příležitostné koupě podle čl. 50 písm. h).
der Durchführung des operationellen Programms gemäß Artikel 50 Absatz 2;provádění operačního programu podle čl. 50 odst. 2;
Fortgesetzte Anwendung der Artikel 50a und 51 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005Pokračující používání článků 50a a 51 nařízení (ES) č. 1698/2005
bei welchen Gerichten ein weiterer Rechtsbehelf gemäß Artikel 50 einzulegen ist undsoudy, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50, a