"Artikel 214 Inkrafttreten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 214 InkrafttretenČlánek 214 Vstup v platnost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 214 Absatz 6 (Initiativen zur Förderung der Koordinierung im Bereich der humanitären Hilfe).ustanovení čl. 214 odst. 6 (podněty na podporu koordinace akcí humanitární pomoci).
Artikel 109: InkrafttretenČlánek 109: Vstup v platnost
Artikel 93: InkrafttretenČlánek 93: Vstup v platnost
Artikel 8 gilt jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung.Článek 8 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Artikel 4 Absatz 1 wird 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung wirksam.Ustanovení čl. 4 odst. 1 se použije po uplynutí 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Artikel 3 und Anhang III dieser Verordnung gelten ab dem Inkrafttreten der EMFF-Verordnung.Článek 3 a příloha III tohoto nařízení se uplatní s účinkem ke dni, kdy vstoupí v platnost nařízení o ENRF.
Artikel 6 Nummern 15, 17 und 18 ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung;čl. 6 body 15,17 a 18 se použijí od dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
Artikel 9 und 11 finden bei allen Rückforderungsentscheidungen Anwendung, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses bekannt gegeben wurden.Články 9 a 11 se použijí na všechna rozhodnutí o navrácení oznámená po dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.