"Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung.Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 129 Absatz 1 der vorliegenden VerordnungČl. 129 odst. 1 tohoto nařízení
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a Aufforstung und Anlage von WäldernČl. 21 odst. 1 písm. a) Zalesňování a zakládání lesů
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 wird gestrichen.V ustanovení článku 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009 se zrušuje písmeno a).
Datum des Beginns der Beförderung gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Richtlinie 2008/118/EG.Datum, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES.
Diese Berichtigungen gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Grundverordnung betrafen Transport- und Versicherungskosten.Tyto úpravy byly provedeny ve vztahu k dopravním a pojistným nákladům v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení.
Diese Berichtigungen gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Grundverordnung betrafen Transport-, Versicherungs- und Kreditkosten.Tyto úpravy byly provedeny v souladu s článkem 2(10) základního nařízení a týkaly se dopravy, pojištění a úvěru.
Keine Vorlage von Belegen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 601/2012Nepředložení podkladů podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 601/2012
Treibhausgasemissionen, die in den Geltungsbereich von Artikel 2 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG fallen;emise skleníkových plynů spadající do oblasti působnosti čl. 2 odst. 1 rozhodnutí č. 406/2009/ES;
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013Výše rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013.
Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung.Podle ustanovení článku 1 nařízení.
Die Meldung enthält alle Angaben gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung.Oznámení obsahuje všechny informace určené v čl. 25 odst. 2 nařízení.
Beide Hersteller in der VR China beantragten eine MWB nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung.O tržní zacházení podle čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení požádali oba výrobci v ČLR.
Siehe Artikel 10 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung.Viz čl. 10 odst. 1 nařízení o spojování.
Maßnahmen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d der GMO-Verordnung.Opatření stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení o společné organizaci trhů.