"Artikel 158 Externe Prüfung durch den Rechnungshof" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 158 Externe Prüfung durch den RechnungshofČlánek 158 Externí audit prováděný Účetním dvorem