"Artikel 152 Versäumnisurteil" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 152 VersäumnisurteilČlánek 152 Rozsudek pro zmeškání

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 152 Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeČlánek 152 Společné požadavky týkající se účetního systému orgánů
sie die Anforderungen von Artikel 152 Absatz 3 erfüllen;splňují požadavky uvedené v čl. 152 odst. 3;
die die Anforderungen nach Artikel 152 Absatz 1 Buchstaben a, b und c erfüllt;splňuje požadavky uvedené v čl. 152 odst. 1 písm. a), b) a c);
In Abweichung von den Artikeln 152 bis 158 erkennen die Mitgliedstaaten auf Antrag folgende Organisationen an:Odchylně od článků 152 až 158 uznají členské státy na požádání: