"Artikel 142 Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 142 Bericht über die Haushaltsführung und das FinanzmanagementČlánek 142 Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení