"Artikel 133a Absatz 1 und Artikel 140a bis zum 30. September 2014;" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 133a Absatz 1 und Artikel 140a bis zum 30. September 2014;čl. 133a odst. 1 a článek 140a do 30. září 2014;