"Artikel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikelčlánek

Beispieltexte mit "Artikel"

Artikel 113 BeschlussČlánek 113 Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
Artikel 12 MittelbindungČlánek 12 Přidělení prostředků na závazky
Artikel 109: InkrafttretenČlánek 109: Vstup v platnost
Artikel 110 ZuschlagskriterienČlánek 110 Kritéria pro zadávání veřejných zakázek
Artikel 105 AusschreibungsunterlagenČlánek 105 Obsah dokumentace k zadávacímu řízení
Siehe Artikel 1Viz článek 1
Artikel 3 Absatz 4Čl. 3 odst. 4
Artikel 98 Unterabsatz 1Článek 98 první pododstavec
Artikel 117 Öffentlicher AuftraggeberČlánek 117 Veřejný zadavatel
Artikel 183 Gemeinsame ForschungsstelleČlánek 183 Společné výzkumné středisko
Artikel 108 Zentrale AusschlussdatenbankČlánek 108 Ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů
Artikel 40: Vorherige MarktkonsultationenČlánek 40: Předběžné tržní konzultace
Artikel 34: Dynamische BeschaffungssystemeČlánek 34: Dynamické nákupní systémy
F510: EG-Verordnung und ArtikelF510: nařízení Společenství a číslo článku
F510: EU-Verordnung und ArtikelF510: nařízení Unie a číslo článku
Anzeige der Aufträge mit Positionen zum selben ArtikelZobrazení příkazů s položkami k témuž výrobku
Das Übereinkommen gilt nicht für Chemikalien enthaltende Artikel.Výrobky obsahující chemické látky nespadají do oblasti působnosti úmluvy.
den Prozentsatz der Zahlungsaussetzung gemäß dem genannten Artikel.míru pozastavení plateb podle uvedeného článku;
Jede Anstellungsbehörde erlässt Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel.Každý orgán oprávněný ke jmenování přijme ustanovení s cílem provést tento článek.
In diesem Zusammenhang erwähnten einige Parteien auch rein dekorative Artikel.V tomto ohledu odkazovaly některé strany rovněž na čistě dekorativní předměty.
Einträge gemäß Artikel 1Osoba podle článku 1
Einrichtungen nach Artikel 3Subjekty podle článku 3
Organisationen nach Artikel 2Subjekty uvedené v článku 2
Einziger Artikel Ernannt werdenČleny Výboru regionů jsou jmenováni
Nettoobergrenzen gemäß Artikel 7Čisté stropy uvedené v článku 7
Zuteilungskoeffizient gemäß Artikel 1Přídělový koeficient podle článku 1
Dringlichkeitsdestillation gemäß Artikel 103xNouzová destilace podle článku 103x

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ArtikelbereitstellungVychystávání výrobků
ArtikelfehlzeitenAbsenční časy výrobků
Geschenkartikeldárkové předměty
Sportartikelsportovní potřeby
Verpackungsartikelobalový materiál
ultrafeines Partikelultrajemná částice
Artikel 121 AnwendungsbereichČlánek 121 Oblast působnosti grantů
Artikel 129 KumulierungsverbotČlánek 129 Zákaz kumulace
Artikel 130 RückwirkungsverbotČlánek 130 Zákaz retroaktivity
Artikel 151 RechnungsführungssystemČlánek 151 Účetní systém
Artikel 143 RechnungsführungsvorschriftenČlánek 143 Pravidla pro účetní závěrku
Partikelmasse und –zahlHmotnost částic a počet částic
Bestimmung der PartikelzahlStanovení počtu částic
Bestimmung der PartikelmasseStanovení částic
Energiedienstleistungen (Artikel 18)3.1.6 Energetické služby (článek 18 směrnice)
Messung der Hintergrund-PartikelmasseMěření hmotnosti částic pozadí
Artikel 5 dritter AbsatzČl. 5 třetí pododstavec
Artikel 94 gilt entsprechend.Ustanovení článku 94 se použijí obdobně.
Artikel 65 Der AnweisungsbefugteČlánek 65 Schvalující osoba
Artikel 78: Qualitative AuswahlkriterienČlánek 78: Kritéria pro výběr na základě kvalifikace
Artikel 174 Zweckgebundene EGFL-EinnahmenČlánek 174 Účelově vázané příjmy EZZF
Artikel 58: Vorherige MarktkonsultationenČlánek 58: Předběžné tržní konzultace
Artikel 52: Dynamische BeschaffungssystemeČlánek 52: Dynamické nákupní systémy
Als Tracer verwendete EisenpartikelČástice železa použité jako značkovací látka.
nicht mechanische Dachentlüfter, Dachrinnen, Haken und andere BauartikelNemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu
Fest-, Karnevals- oder andere Unterhaltungsartikel, einschließlich Zauber- und ScherzartikelVýrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, včetně kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků
Feuerwerkskörper, Signalraketen, Raketen zum Wetterschießen und dergleichen, Knallkörper und andere pyrotechnische Artikelbky pro zábavu, signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky
Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott, andere als speziell für die Zahntechnik konzipierte ArtikelMolybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu, jiné než výrobky speciálně navržené pro použití v zubním lékařství
Geldmarktfonds gemäß Artikel 2;fondy peněžního trhu v souladu s článkem 2;
Investitionen gemäß Artikel 50,investice podle článku 50;
Partikelanhaftung an der SpannbrilleUlpívání částic na upínací opěře
Bestimmungen des Artikels 1 Absatz 2Předpisy podle čl. 1 odst. 2
Ernteversicherung gemäß Artikel 49,pojištění sklizně podle článku 49;
Energiedienstleistungen (EED, Artikel 14)3.5.1 Komplexní posouzení (článek 14 směrnice)
Gebäuderenovierungsstrategie (EED, Artikel 4)3.2.1 Strategie renovace budov (článek 4 směrnice)