"Arten von Maßnahmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arten von MaßnahmenDruhy opatření

Beispieltexte mit "Arten von Maßnahmen"

Im Finanzplan sind die folgenden beiden Arten von Maßnahmen zu unterscheiden:V rámci finančního plánu je třeba rozlišovat následující dva druhy činností:
Im Rahmen des Unterprogramms Progress können folgende Arten von Maßnahmen finanziert werden:V rámci osy týkající se programu Progress lze financovat tyto druhy opatření:
Außerdem hat sich ergebnisabhängige Förderung für einige Arten von Maßnahmen als angemessen erwiesen.Vedle toho se pro některé typy akcí ukázalo vhodným financování na základě výstupů.
Durch diese drei Arten von Maßnahmen konnte die finanzielle Situation der Eisenbahnunternehmen kurzfristig verbessert werden.Tyto tři typy kroků přispěly ke krátkodobému zlepšení finanční situace železničních podniků.
Es sollte genau festgelegt werden, welche Arten von Maßnahmen aus den Fonds finanziert werden können.Měl by být upřesněn druh opatření, která je možno z fondů financovat.
Es ist zu erwarten, dass durch die Einführung von Maßnahmen auf dem Unionsmarkt wieder faire Handelsbedingungen hergestellt werden.Očekává se, že uložení opatření obnoví účinné a spravedlivé podmínky obchodování na trhu Unie.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Starten von Service - Programmenspouštění servisních programů
Arten von DarlehenDruhy půjčky
Arten von FinanzierungsinstrumentenDruhy finančních nástrojů
Arten von Grundwasserleitern.Typy zvodní.
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Andere Arten von AktivitätenOstatní druhy činností
Erfasste Arten von DerivatekontraktenPříslušné druhy derivátových smluv
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVATYPY AKTIV A ZÁVAZKŮ
Alle Arten von KMU sind innovationsfähig.Inovovat přitom mohou všechny typy malých a středních podniků.
Zypern sorgt für die Umsetzung der zur Beseitigung der festgestellten Defizite seiner Aktivierungspolitik vereinbarten Maßnahmen.Kypr zajistí provádění dohodnutých opatření s cílem řešit zjištěné nedostatky v jeho aktivačních politikách.
Förderung von Baumaßnahmenstavební výpomoc
Durchführung von MaßnahmenProvádění akcí
die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen.náklady na propagační činnosti.
Vornahme von Risikoanalysen und FolgemaßnahmenAnalýza rizik a navazující opatření
Von den Zollbehörden zu treffende MaßnahmenOpatření přijímaná celními orgány
Von der Stadt Mikkeli gewährte MaßnahmenOpatření, která provedlo město Mikkeli
Von Finnvera gewährte Maßnahmen (Maßnahmen 13-17)Opatření provedená společností Finnvera (opatření č. 13–17)
Artikel 185 Durchführung von Maßnahmen im AußenbereichČlánek 185 Provádění vnějších akcí
Einstellung von Untersuchung und Verfahren ohne MaßnahmenZastavení šetření a řízení bez přijetí opatření