"Arten von Darlehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arten von DarlehenDruhy půjčky

Beispieltexte mit "Arten von Darlehen"

Arten von Darlehen, die von der Bürgschaftsfazilität abgedeckt sind, umfassen insbesondere:Mezi půjčky, které pokrývá záruční nástroj, patří především:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Starten von Service - Programmenspouštění servisních programů
Arten von FinanzierungsinstrumentenDruhy finančních nástrojů
Arten von Grundwasserleitern.Typy zvodní.
Arten von MaßnahmenDruhy opatření
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Andere Arten von AktivitätenOstatní druhy činností
Erfasste Arten von DerivatekontraktenPříslušné druhy derivátových smluv
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVATYPY AKTIV A ZÁVAZKŮ
Alle Arten von KMU sind innovationsfähig.Inovovat přitom mohou všechny typy malých a středních podniků.
Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalumwandlungakcionářské půjčky a přeměna na vlastní kapitál
Wird die Beihilfe in Form von Darlehensbürgschaften oder Darlehen gewährt?Je podpora poskytnuta formou úvěrové záruky nebo půjček?
Die Berechnung des Vorteils entspricht dem Vorgehen im Falle von Darlehensbürgschaften.Výpočet výhody se podobá okolnostem při poskytnutí záruk u půjčky.
von der EIB in Übereinstimmung mit ihrer Kreditpolitik als Darlehensnehmer akzeptierbar sein.instituce je pro EIB přijatelná jako dlužník v souladu s její úvěrovou politikou.
Wird die in der Regelung vorgesehene Beihilfe in Form von Darlehensbürgschaften oder Darlehen gewährt?Je podpora v rámci režimu poskytnuta formou úvěrové záruky nebo půjček?
die Genehmigung der Aufnahme und Vergabe von Darlehen sowie der Stellung von Darlehenssicherheiten oder -bürgschaften.schvalování návrhů k čerpání půjček, poskytnutí půjček nebo poskytnutí záruky za půjčky.
Eine Bank hat deshalb Angaben über seine Methode für die Abschreibung von uneinbringlichen Krediten und Darlehen zu veröffentlichen.Proto banka uvádí pravidla pro odpis nezinkasovatelných úvěrů a půjček.
Von den endgültigen Eigentümern des NAC sei zwecks Vermeidung einer Vorauszahlung eine Bürgschaft für das Darlehen verlangt worden.Vlastníci společnosti NAC byli požádáni o záruku za úvěr, aby se zamezilo platbě předem.