"Arten des Haushaltsvollzugs" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arten des HaushaltsvollzugsZpůsoby provádění

Beispieltexte mit "Arten des Haushaltsvollzugs"

Artikel 58 Arten des HaushaltsvollzugsČlánek 58 Způsoby plnění rozpočtu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beim starten des Auftrags meldet der Antrieb Fehlerpři startu zakázky hlásí pohon chybu
Handtaster zum Starten des Prozessestlačítko se symbolem ruky, kterým se spouští pracovní proces
Handtaster zum Starten des ProzessesTlačítko se symbolem ruky, kterým se spouští pracovní proces
Fehler beim starten des Pipe Listeners ThreadsChyba při spouštění threadu Pipe Listenera
Fehler beim starten des Winsock Listeners ThreadsChyba při spouštění threadu Winsock Listenera
Warten Sie den Stillstand des Ventilators ab.Počkejte, až se ventilátor zastaví.
zugelassene Verwendungsarten des GVO;Schválené způsoby použití GMO;
die Arten des Anhangs A.)druhů uvedených v příloze A)
Übertragung des HaushaltsvollzugsPověření plněním rozpočtu
Interne Kontrolle des HaushaltsvollzugsVnitřní kontrola plnění rozpočtu
Art des Haushaltsvollzugs der UnionseinrichtungZpůsob plnění rozpočtu subjektu Unie
Artikel 32 Interne Kontrolle des HaushaltsvollzugsČlánek 32 Vnitřní kontrola plnění rozpočtu