"Art des Prozesses." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art des Prozesses.Typ procesu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Art des Abwassers.Typ kanalizačních vod.
Art des Biozidprodukts,typ biocidního přípravku;
Art des Dokuments:Druh dokumentu:
Art des ErzeugnissesDruh produktu
Art des Grundwasserleiters.Typ zvodně.
Art des Mitglieds*:Typ člena*:
Art des RechtsDruh práva
Art des Wassers.Typ vody.
die Arten des Anhangs A.)druhů uvedených v příloze A)
Bezeichnung des Prozesses.Název procesu.
Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Teil des Clearingprozesses.Nezbytnou součástí procesu clearingu je řízení angažovanosti.
Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit zwecks Beschleunigung des Rückkehrprozesses.Posílit regionální spolupráci za účelem urychlení procesu návratu uprchlíků.
Die endgültige Vergabeentscheidung erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse des Bewertungsprozesses.Konečné rozhodnutí o přidělení bude přijato na základě výsledků procesu hodnocení.
Die Mitgliedstaaten bestimmen selbst auf freiwilliger Basis alle Aspekte des Auswahlprozesses.Členské státy by svobodně stanovily všechny aspekty dobrovolného výběrového postupu.
Serbien und Montenegro befindet sich zurzeit an einem kritischen Punkt des Reformprozesses.Srbsko a Černá Hora se v současnosti nachází v kritickém bodě reformního procesu.
Die betreffenden Lebensmittelunternehmen achten hierbei insbesondere auf die Hygiene und die Kontrolle während des gesamten Herstellungsprozesses.Zvláštní pozornost věnují dotčené potravinářské subjekty hygieně a dozoru v celém výrobním procesu.