"Art der Störung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art der Störungdruh poruchy

Beispieltexte mit "Art der Störung"

Erläuterung zur Art der Störung auf der AnlageVysvětlení druhu poruchy na zařízení
Starten der Anlage nach StörungsbeseitigungSpuštění zařízení po odstranění závad
Im Dialog Anlage können Sie die Anlage starten oder stoppen und eine gemeldete Störung quittieren.V dialogu Zařízení je možné spustit nebo zastavit zařízení a kvitovat nahlášené poruchy.
Fehler und Störungen werden an den Bedienfeldern bzw. am Monitor im Klartext angezeigt und können dort nach deren Behebung über die gelbe Tasten ‘Störung quittieren’ gelöscht werden.Chyby a poruchy se zobrazují v ovládacích polích, respektive na monitoru v jasném textu, a po odstranění poruchy je lze smazat prostřednictvím žlutých tlačítek „Störung quittieren“ (Potvrdit poruchu).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Start der Kettespuštění řetězce
Art der Erzeugungrežim produkce
Art der Änderung(en)Druh změny (změn)
Art der Falte.Typ vrásy.
Art der MaßnahmeDruh akce
Art der Meereszone.Typ mořské zóny.
Art der MittelDruhy prostředků
Art der UmgehungPovaha obcházení
Art der Verpackungen:Druh balení:
Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie StörungsbeseitigungZvláštní práce v rámci využití zařízení, jeho údržby a oprav a během odstraňování poruch
Wartung und Instandhaltung, StörungsbeseitigungÚdržba a servis, odstraňování poruch
Bei Bedien-, Einricht-, Wartungsarbeiten; StörungssuchePři obsluze, seřizování, údržbě; zjišťování poruch
Vor Wartung, Reinigung und Störungsbeseitigung zu beachtenZásady údržby, čištění a odstraňování poruch
Reset betätigen (Neustart erfolgt bei dieser Störung automatisch)Stiskněte reset (k novému startu dochází po této poruše automaticky)
Anmerkung: Einige Arten von Aceton rufen Störungen der Basislinie in der genannten Region hervor.Poznámka: Základní linii ve výše uvedené oblasti narušují některé typy acetonu.
Anzeige der Störungen an den DisplaysZobrazování poruch na displejích
Erläuternder Text zur StörungText vysvětlení poruchy
Oder aufgetretene Störung beheben.Nebo odstraňte nastalou poruchu.
Vorgehensweise bei der StörungsbeseitigungPostup při odstraňování poruch
anhand der Störungsübersicht im Abschnittna základě přehledu poruch v odstavci
Anzeige der Störungen am Bedienterminal.Indikace poruch na ovládacím panelu.
Anzeige der Störungen am Display.Indikace poruch na displeji.
Der Frequenzumrichter meldet eine Störung.Frekvenční měnič hlásí poruchu.
Anzahl der Störungen vom betreffenden TypPočet poruch tohoto typu