"Art der Mittel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art der MittelDruhy prostředků

Beispieltexte mit "Art der Mittel"

Artikel 10 Art der MittelČlánek 10 Druhy prostředků
Wartung/Bauteiletausch der Zentralen Schmiedemittel-DosieranlageÚdržba/výměna dílů centrálního zařízení na dávkování kovacích prostředků
Wartung/Bauteiletausch an der Trennmittel Einzelversorgungs-DosieranlageÚdržba/výměna dílů jednotlivého zařízení na dávkování separačních prostředků
Artikel 87 Überprüfungen der MittelbindungenČlánek 87 Kontrola závazků
Artikel 203 Besondere Bestimmungen über VerwaltungsmittelČlánek 203 Zvláštní ustanovení o správních prostředcích
Artikel 28 Besondere Bestimmungen für MittelübertragungenČlánek 28 Zvláštní pravidla pro převody
sachdienliche Erklärungen zu Art und Zweckbestimmung der Mittel.náležité vysvětlení k povaze a účelu prostředků.
Artikel 91 Begrenzung der Zahlungen auf die verfügbaren MittelČlánek 91 Platby omezené na dostupné finanční prostředky
Nur, wenn die Ratingart „C“ oder „S“ übermittelt wird.Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „C“ nebo „S“.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Art der Störungdruh poruchy
Start der Kettespuštění řetězce
Art der Erzeugungrežim produkce
Art der Änderung(en)Druh změny (změn)
Art der Falte.Typ vrásy.
Art der MaßnahmeDruh akce
Art der Meereszone.Typ mořské zóny.
Art der UmgehungPovaha obcházení
Art der Verpackungen:Druh balení:
Artikel 12 MittelbindungČlánek 12 Přidělení prostředků na závazky
Artikel 85 MittelbindungsartenČlánek 85 Druhy závazků
Artikel 86 MittelbindungsvorschriftenČlánek 86 Pravidla vztahující se na závazky
Artikel 15 Aufhebung von MittelbindungenČlánek 15 Zrušení přidělení prostředků na závazek
Artikel 169 Bindung von EGFL-MittelnČlánek 169 Přidělování prostředků EZZF na závazky
Artikel 173 Übertragung von EGFL-MittelnČlánek 173 Převod prostředků EZZF
Artikel 178 Aufhebung von MittelbindungenČlánek 178 Rušení prostředků přidělených na závazky
Produktart 19: Repellentien und LockmittelTyp přípravku 19: Repelenty a atraktanty
verderbliches Lebensmittelzboží podléhající zkáze
Produkt der Futtermittelindustrieprůmyslově vyráběná krmiva
Der Nullpunkt wird ermittelt.Zjišťuje se nulový bod.
Aufhebung der MittelbindungZrušení závazku
Kategorie der BetriebsmittelKategorie vstupů
Mindesthöhe der EigenmittelPožadovaná úroveň kapitálu
der Verfügbarkeit der Mittel.byly k dispozici potřebné prostředky.
der Verfügbarkeit der Mittel;prostředky jsou k dispozici;