"Art der Luftzufuhr (Saugmotoren, aufgeladene Motoren);" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art der Luftzufuhr (Saugmotoren, aufgeladene Motoren);způsob sání (atmosférické sání, přeplňování);