"Art der Einzelbeihilfe oder Regelung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art der Einzelbeihilfe oder RegelungDruhy jednotlivé podpory nebo režimů podpory

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Derartige Pflichten können auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Tragenpersönlicher Schutzausrüstungen oder straßenverkehrsrechtliche Regelungen betreffen.Podobné povinnosti se mohou týkat také například manipulace s nebezpečnými látkami nebo přípravy a používání pomůcek osobní ochrany či ustanovení vztahujících se k silniční dopravě.
Dieselbe Vertragspartei darf diese Genehmigungsnummer keinem anderen Typ eines Fahrzeugs oder Bauteils nach dieser Regelung mehr zuteilen.Tatáž smluvní strana nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla nebo konstrukční části podle definice v tomto předpisu.
Anwendungsbereich der Einzelbeihilfe oder RegelungRozsah jednotlivé podpory nebo režimu podpor
Höchstintensität der Einzelbeihilfe oder der Beihilferegelung:Maximální výše jednotlivé podpory nebo režimu podpory: