"Argumentation der Verwenderindustrie" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Argumentation der VerwenderindustriePřipomínky uživatelského odvětví

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sie bezeichnete die Argumentation der Kommission als falsch und unbegründet.Zpochybnila příslušné odůvodnění Komise jako „nevhodné a postrádající jakýkoli základ“.
Der Generalanwalt hat sich der Argumentation der französischen Behörden in dieser Rechtssache jedoch nicht angeschlossen.Generální advokát se však nezabývá tvrzením francouzských orgánů v daném případě.
Lage der Verwenderindustrie (Steinwollehersteller und Gießereien)Situace uživatelského výrobního odvětví (slévárenství a výroba minerální vlny)
Sowohl der Antragsteller als auch die Verwenderindustrien übermittelten Antworten auf den Fragebogen.Komise obdržela odpovědi od stěžovatele i od uživatelského výrobního odvětví.