"Archiv" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Archivarchiv

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ArchivregalArchivní regál
digitale Archivierungdigitální archivace
Informationsbeschaffung und ArchivierungZískávání informací a archivace
Archive aller Art, mit Archivalien, die älter sind als 50 Jahre, auf allen TrägernArchivy, a všechny jejich prvky, všech druhů a na jakémkoli podkladu, které jsou starší než 50 let
Archivierte Bewegungsdaten wieder in die Datenbanktabelle trans (Bewegungen) zurückschreiben (optional)Zpětný zápis archivovaných pohybových dat do tabulky datové báze trans (Pohyby); volitelná možnost
Diese Datei ist eine Archiv-Datei.Jedná se o archivní soubor.
Verwalten der archivierten BewegungenSpráva archivovaných pohybů
Die Archivdatei konnte nicht angelegt werden.Archivní soubor nebylo možno založit.
Artikel 61: Online-Dokumentenarchiv (e-Certis)Článek 61: Online databáze dokladů (e-Certis)
Beschaffung von Dokumentation und ArchivierungZískávání dokumentace a archivace
Die Speicherung der Archivdatei ist fehlgeschlagen.Nepodařilo se uložit archivní soubor.
Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und ArchivierungVýdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci