"Architektur" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Architekturarchitektura

Beispieltexte mit "Architektur"

soweit im Hinblick auf die Architektur des Systems möglich, Grafiken;je-li to s ohledem na architekturu systému proveditelné, grafiky;
soweit im Hinblick auf die Architektur des Systems möglich, Betriebsüberwachungsdaten des Luftfahrzeugs,je-li to s ohledem na architekturu systému proveditelné, údajů leteckého provozního řízení,
soweit im Hinblick auf die Architektur des Systems möglich, Aussendung von Datenübertragungen des Luftfahrzeugs,je-li to s ohledem na architekturu systému proveditelné, přehledu – letadlového rozhlasového vysílání;
Die Architektur jedes Registers und der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft umfasst folgende Hard- und Software:Struktura každého rejstříku a nezávislé evidence transakcí Společenství bude obsahovat následující hardware a software:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Solararchitektursolární architektura
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische UntersuchungArchitektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Technische Komponenten der ÜbergangsarchitekturTechnické složky provizorní architektury přechodu
Skizzierung der globalen Systemarchitektur.Nástin globální architektury systému.
Einrichtung und Test einer Übergangsarchitektur;zřízení a testování provizorní architektury přechodu;
die Gestaltung der Systemarchitektur einschließlich des Kommunikationsnetzes,návrh systémové architektury systému, včetně jeho komunikační sítě,
Die Übergangsarchitektur sollte sich nicht auf die Betriebsbereitschaft des SIS 1+ auswirken.Provizorní architektura přechodu by neměla mít žádný vliv na provozní dostupnost SIS 1+.
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanSeznam technických dokumentů pro prodejní architekturu, řízení a hlavní plán
Informationen über die Zeit und Priorität von Datenverbindungsmitteilungen unter Berücksichtigung der Systemarchitektur.informace o čase a prioritě zpráv v rámci komunikace datovým spojem s přihlédnutím k architektuře systému.
Die Befehlssequenz muss alle hardware- und/oder architekturbedingten Einschränkungen für überlappende Operationen berücksichtigen.Posloupnost instrukcí musí brát v úvahu všechna technická nebo i architektonická omezení překrývajících se operací.