"Arbeitsweise des Fonds" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsweise des FondsFungování fondu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ordnungsgemäße Arbeitsweise des Gerätes,správná funkce zařízení,
Beschreibung der allgemeinen Arbeitsweise des Hybridantriebs: …Popis všeobecného pracovního principu hybridního hnacího ústrojí: …
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Beschaffungsausschusses während der ÜbergangszeitSložení a působení Výboru pro zadávání zakázek během přechodného období
Die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Verwaltungsrats sollten zur Berücksichtigung des Beitritts neuer Mitgliedstaaten angepasst werden.Složení i činnost rady střediska by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.
Beteiligung des FondsPříspěvky z fondu
Direktor des Regionaleigentumsfonds.ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович
Interventionsbereich des KohäsionsfondsRozsah podpory z Fondu soudržnosti
Errichtung des Kohäsionsfonds und GegenstandZřízení Fondu soudržnosti a předmět
Identifikationscodes der Fonds, falls zutreffendPřípadné identifikační kódy fondu
Aus Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte RisikoteilungsinstrumenteNástroje pro sdílení rizika financovaný z přídělu Fondu soudržnosti
die Vorschriften über die Leitung des Treuhandfonds;pravidla správy svěřeneckého fondu,
die Ziele des Treuhandfonds und seine Laufzeit;cíle a dobu trvání svěřeneckého fondu,
Im Gründungsakt des Treuhandfonds sind seine Ziele festzulegen.Cíle svěřenských fondů se stanoví v jejich zřizovacím aktu.