"Arbeitsweise der Organe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsweise der Organečinnost orgánu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vertrag über die Arbeitsweise der EUSmlouva o fungování Evropské unie
der Arbeitsweise der Maschinezpůsob práce se strojem
Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit an der Anlage beeinträchtigt.Jakýkoli způsob práce, který nepříznivě ovlivňuje bezpečnost na stroji, je nepřípustný.
Arbeitsweise und Finanzierung der BeiräteFungování a financování poradních sborů
Verbesserung der Arbeitsweise der Zollbehörden.posilováním fungování celních orgánů.
Zusammensetzung, Arbeitsweise und Finanzierung der BeiräteSložení, fungování a financování poradních sborů
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Beschaffungsausschusses während der ÜbergangszeitSložení a působení Výboru pro zadávání zakázek během přechodného období
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere Artikel 174 und 177.Smlouva o fungování Evropské unie, zejména články 174 a 177 této smlouvy.
Die Arbeitsweise und die Finanzierung der Beiräte richtet sich nach den Bestimmungen in Anhang III.Poradní sbory fungují a jsou financovány, jak je stanoveno v příloze III.
Verwaltungsausgaben der Organesprávní výdaje orgánů
Verwaltungszusammenarbeit mit anderen OrganenSprávní spolupráce s dalšími institucemi
andere künstliche Körperteile und OrganeOstatní umělé části těla
Vollstreckbarer Beschluss zugunsten anderer OrganeVykonatelné rozhodnutí ve prospěch jiných orgánů
andere Nebenorgane der Konferenz der Vertragsparteien.ostatními pomocnými orgány konference stran.
Ausgaben für die Mitglieder der OrganeVýdaje na členy orgánů
Ausführung von Haushaltsmitteln durch die anderen OrganePlnění rozpočtu jinými orgány než Komisí
Vorschüsse an das Personal und die Mitglieder der OrganeZálohy zaměstnancům a členům orgánů
die Liste der Organe des EVTZ und ihre jeweiligen Kompetenzen,seznam orgánů ESÚS a jejich příslušných pravomocí;